Leki w fizjoterapii

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Leki w fizjoterapii
Fizjoterapii
PPWSZ – F- P_46
Fizjoterapia, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki
Rok III, semestr V
Studia stacjonarne: wykłady – 30
Studia niestacjonarne: wykłady - 20
2 pkt
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
7
8
9
10
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
12
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Projekty/
opracowania
5/0
30/20
Suma
Prowadzący
zajęcia
Praca własna studenta
S; 30 n; 20
Nauka
własna
15/15
Inne
S; 20 n;15
dr n.farm. Jadwiga Piotrowicz
dr n.farm. Jadwiga Piotrowicz
Anatomia, biologia, fizjologia, patologia
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
Umiejętność skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.
Ponadto, zrozumienie potrzeby aktualizacji wiedzy na
temat leków dzięki możliwości korzystania z
profesjonalnych
źródeł
naukowych wiedzy
medycznej – aktualnych czasopism i monografii oraz
profesjonalnych baz internetowych.
Efekt kształcenia
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Obecność na wykładach .
Sprawdziany cząstkowe pisemne i ustne
Wykazanie się znajomością danej grupy
Wykazać znajomość profilu
leków poprzez omówienie wybranej
terapeutycznego głównych grup
publikacji naukowej
farmakologicznych.
Zaliczenie ustne
Podstawowe wiadomości o mechanizmach działania leków i receptorach
farmakologicznych. Losy leku w ustroju - LADME. Dawki i drogi podania leków.
Leki pobudzające i blokujące układ adrenergiczny. Leki układu cholinergicznego –
cholinominetyki i cholinolityki. Grupy leków stosowane w leczeniu parkinsonizmu.
Toksykologiczne
aspekty
nieodwracalnych
inhibitorów
cholinoesterazy
acetylocholinowej. Leki psychotropowe: neuroleptyczne, przeciwdepresyjne i
anksjolityczne oraz leki przeciwbólowe opiatowe , niesteroidowe leki przeciwzapalne
NSAIDs. Problemy
uzależnień lekowych oraz nadużywania substancji
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
psychoaktywnych. Leki przeciwhistaminowe i przeciwserotoninowe. Leki stosowane
w chorobach układu sercowo-naczyniowego,nadciśnieniu, miażdzycy. Leki układu
oddechowego i pokarmowego. Leki stosowane w zaburzeniach funkcji gruczołów
wydzielania wewnętrznego. Glikokortykosterydy stosowane systemowo i miejscowo.
Leki przeciwinfekcyjne i immunosupresyjne. Znaczenie interakcji ,,lek-lek’’ oraz ,,lekpożywienie’’
1. Rajtar-Cynke,G.(red.):Farmakologia; Czelej, Lublin2007
2. Kostowski,W. (red.):Podstawy farmakologii; PZWL,Warszawa 1998
3.Szczegielniak B.,Szczegielniak J.: Leki w fizjoterapii, Politechnika Opolska,skrypt
nr 229, Opole 2000
1.Podlewski J., Chwalibogowska-Podlewska A.: Leki współczesnej terapii, wydanie
XVI, 2003
(i kolejne wydania, aktualnie udostępniam Studentom wydanie XX)
2.Rang H.P., Dale M.M.. Ritter J.M.: Farmakologia kliniczna, (red.polskiego wydania 1-szego, Wielosz
Czelej Lublin 2001
3.Korbut R. (red.),;Farmakologia. Tajemnice, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Download