FARMAKOLOGIA – Wydział Lekarski – 2015/2016 Tematy seminariów

advertisement
FARMAKOLOGIA – Wydział Lekarski – 2015/2016
Tematy seminariów
SEMESTR ZIMOWY
1. Przepisy prawne regulujące zapisywanie leków. Podstawowe pojęcia związane z
recepturą. Zasady zapisywania leków oficynalnych i magistralnych. Zapisywanie
proszków, tabletek: drażetek; kapsułek; granulatów oraz preparatów „gotowych”
2. Zapisywanie czopków, wlewów doodbytniczych, maści, kremów, past i mazideł;
roztworów leczniczych, aerosoli; płynów do wstrzyknięć; zawiesin, emulsji, kropli.
3. Zapisywania systemów terapeutycznych. Zapisywania ziół i preparatów z nich
uzyskiwanych. Omówienie niezgodności recepturowych.
Zaliczenie 1
4. Leki wpływające na układ autonomiczny. Część I – układ przywspółczulny. Leki
cholinomimetyczne o działaniu bezpośrednim i pośrednim. Leki cholinolityczne.
5. Leki wpływające na układ autonomiczny. Część II – układ współczulny. Leki alfaadrenomimetyczne działające ogólnie i miejscowo; leki alfa-adrenolitycznie (selektywne
α1- adrenolityki). Leki beta-adrenomimetyczne i beta-adrenolityczne.
6. Farmakologia leków przeciwalergicznych – leki przeciwhistaminowe I i II generacji.
Leczenie astmy: leki wziewne – glikokortykosterydy; beta2-mimetyki, leki cholinolityczne
(róznice w leczeniu astmy i POChP). Kromony. Leki przeciwleukotrienowe. Teofilina i
inne inhibitory fosfodiesterazy I-IV. Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne.
7. Leki hormonalnie czynne. Glikokortykosteroidy.
Zaliczenie 2
--------------------------------------------------------------------------8. Leki
uspakajające/przeciwlękowe
i
nasenne:
barbiturany,
benzodiazepiny,
niebebenzodiazepinowe leki nasenne.
Leki przeciwpadaczkowe (ze zwróceniem uwagi na klasyczne tj. karbamazepina i kwas
walproinowy oraz możliwe mechanizmy działania; wspomnienie o pozostałych jak
lamotrygina, gabapentyna , topiramat – będzie potrzebne do koanalgetyków.
9. Leki przeciwdepresyjne: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, SSRI, inne leki
przeciwdepresyjne.
Neuroleptyki
klasyczne
(mechanizm
działania
przeciwpsychotycznego i działań niepożądanych; inne działania wykorzystywane w
praktyce) i atypowe , leki psychostymulujące.
10. Strategia walki z bólem, cz. I. Farmakologia nieopioidowych leków przeciwzapalnych (w
tym NLPZ). Selektywne i nieselektywne inhibitory COX 1 i COX 2. Bezpieczeństwo
stosowania NLPZ.
11. Strategia walki z bólem, cz. II. Opioidowe leki przeciwbólowe (i inne wykorzystania
opioidów). Drabina analgetyczna wg WHO. Koanalgetyki.
Zaliczenie 3
--------------------------------------------------------------------------SEMESTR LETNI
12. Leki działające na krew. Leki antyagregacyjne; przeciwkrzepliwe, fibrynolityczne. Leki
zwiększające krzepliwość.
13. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca – azotany, leki blokujące kanały
wapniowe, beta-blokery, inne leki (iwabradyna, ranolazyna, trimetazydyna, nikorandil )
Leki hypolipemizujące.
14. Leki moczopędne: diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne, diuretyki pętlowe i
oszczędzające potas (diuretyki o działaniu osmotycznym, inhibitory anhydrazy
węglanowej).
15. Leki stosowane w niewydolności krążenia. Leki hamujące układ renina-angiotensyna.
Beta-blokery. Leki działająco inotropowo dodatnio na serce: glikozydy naparstnicy,
katecholaminy, inhibitory fosfodiesterazy. Omówienie wytycznych ESC dotyczących
farmakologicznego leczenia przewlekłej niewydolności serca. Leki antyarytmiczne.
16. Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej. Leki układu renina-angiotensyna-aldosteron:
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (IKA), leki blokujące receptor
angiotensyny (sartany), inhibitory reniny. Omówienie aktualnych wytycznych PTNT.
Zaliczenie 4.
------------------------------------------------------------------------------------------17. Leki stosowane w terapii cukrzycy. Insuliny. Doustne leki przeciwcukrzycowe:
metformina, pochodne sulfonylomocznika, tiazololidynodiony i glinidy, inhibitory alfaglukozydazy. Inkretynomimetyki. Flozyny.
18. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego. Leki przeciwwymiotne,
przeciwbiegunkowe, przeczyszczające, żółciopędne, żółciotwórcze, stosowane w
chorobach trzustki. Leki spazmolityczne. Farmakoterapia choroby wrzodowej.
19. Farmakologia antybiotyków, Część I – podział, działanie wskazania, objawy
niepożądane. Wskazania do profilaktycznego podania.
20. Farmakologia antybiotyków, Część II
21. Farmakologia antybiotyków, Część III. Leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne.
22. Leki stosowane w terapii gruźlicy. Leki OTC
Zaliczenie 5.
Uwaga:

podczas każdego seminarium z farmakologii szczegółowej odbędzie się:
 przedstawienie
grupy
leków
z
ich
mechanizmami
działania,
wskazaniami,
przeciwwskazaniami, objawami niepożądanymi, interakcjami i dawkowaniem;
 przedyskutowanie doboru -leku z omawianej grupy- do podanej sytuacji klinicznej;
 wystawienie recepty na omawiane preparaty

W ramach pracy własnej studenci maja podane zagadnienia do samodzielnego
opracowania. Problemy uznane przez studentów za ciekawe i godne omówienia w
szerszym gronie / np. nowe leki , poszukiwanie nowych mechanizmów działania
dotychczasowych leków, omówienie praktycznego wykorzystania leków/ mogą być
przez nich przedstawione w formie krótkiej prezentacji podczas zajęć seminaryjnych.
Download