Farmakologia – inny punkt widzenia

advertisement
Regulamin dydaktyczny przedmiotu „Farmakologia – inny punkt
widzenia”
realizowanego w Katedrze Farmakologii dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku
biotechnologia (specjalność biotechnologia medyczna) Wydziału LekarskoBiotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM w roku akademickim 2016/17
1. Sposób prowadzenia zajęć.
Przedmiot „Farmakologia – inny punkt widzenia” jest przedmiotem obieralnym,
prowadzonym w formie cyklu wykładów.
2. Sposób i formy wyrównania zaległości
Obecność na wykładach dla osób, które wybrały przedmiot fakultatywny jest obowiązkowa.
Każdą nieobecność należy usprawiedliwić i zaliczyć u prowadzącego dane zajęcia w ciągu 2
tygodni. W przypadku nieobecności na więcej niż 3 wykładach, student może wyrównać
powstałe zaległości jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika Katedry
Farmakologii na zaliczenie nieobecności.
3. Zaliczenie przedmiotu
Zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się na ostatnim wykładzie i jest przeprowadzane w
formie testu obejmującego pytania z poszczególnych wykładów. Warunkiem uzyskania
zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 50% pytań. Ocenę
niedostateczną uzyskaną w pierwszym terminie można poprawić w dwóch terminach
poprawkowych: do końca semestru oraz w sesji poprawkowej.
W przypadku obecności studenta na ponad 90% przeprowadzonych zajęć i usprawiedliwienia
ewentualnych nieobecności, Kierownik Katedry Farmakologii może zdecydować o
zwolnieniu studenta z zaliczenia końcowego.
4. Uwagi końcowe
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PUM nr 72/2012 obowiązuje zakaz posiadania podczas
zaliczeń i egzaminów urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z
innymi osobami na odległość, a nieprzestrzeganie go jest podstawą zakończenia zaliczenia
lub egzaminu z oceną niedostateczną.
Za proces dydaktyczny w jednostce w odniesieniu do przedmiotu odpowiedzialny jest dr hab.
Mateusz Kurzawski. Osoby prowadzące zajęcia udzielają informacji, konsultacji oraz
przyjmują studentów z uwagami i propozycjami dotyczącymi przebiegu zajęć.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards