A6 s2 Farmakologia

advertisement
l.p.
1.
2.
3.
4.
Elementy sylabusa
Jednostka
Kierunek studiów
Nazwa modułu
kształcenia/
przedmiotu
Kod modułu
kształcenia/
przedmiotu
Punkty ECTS
Rok studiów
Semestr
Typ zajęć
Liczba godzin
Opis
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo/profil praktyczny
B - NAUKI PODSTAWOWE FARMAKOLOGIA
A6
2
3
5
Wykłady, ćwiczenia,s-k
Wykłady - 30 godzin, ćwiczenia – 15 godzin.praca
własna 15 godzin
10. Koordynator
Dr B.Jędrzejewska
11. Prowadzący
Dr B.Jędrzejewska
12. Język wykładowy
polski
13.
Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii,
Wymagania wstępne
biochemii, fizjologii.
14. Efekty kształcenia
Cel kształcenia:
Poznanie grup środków leczniczych, mechanizmów ich
działania oraz przemian w ustroju i efektów ubocznych.
W zakresie wiedzy:
A.W16. charakteryzuje poszczególne grupy środków
leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany
w ustroju i działania uboczne;
A.W17. omawia podstawowe zasady farmakoterapii;
A.W18. charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich
zastosowanie lecznicze
W zakresie umiejętności:
A.U8. ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na
fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w
poszczególnych narządach;
A.U9. różnicuje poszczególne grupy leków i ich
zastosowanie lecznicze;
efektywnie korzysta ze źródeł informacji (baz
danych) dotyczących leków;
właściwie interpretuje informacje dołączane przez
producenta do leków;
tworzy prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień
farmakologicznych.
15. Stosowane metody
Wykłady informacyjne, prezentacje treści
dydaktyczne
dydaktycznych, dyskusje ze studentami, prezentacje
referatów, praca grupowa i indywidualna.
16. Metody sprawdzania i Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do
kryteria oceny efektów Zal przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach a
kształcenia
także
zaliczenie kolokwiów cząstkowych sprawdzających
stopień opanowania poszczególnych etapów treści
5.
6.
7.
8.
9.
17. Forma i warunki
zaliczenia
dydaktycznej.
Zaliczenie końcowe jest ukierunkowany nie tylko na
sprawdzenie wiedzy na poziomie znajomości faktów ale
także na ocenę umiejętności krytycznego myślenia oraz
rozwiązywania problemów w obszarze farmakologii.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej
60% prawidłowych odpowiedzi.
Obecność na zajęciach i opanowanie materiału
przewidzianego w programie.
Wykład – zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie testów
cząstkowych
Zaliczenie ćwiczeń związane jest z uzyskaniem
pozytywnej oceny z kolokwium
zaliczeniowego. Zaliczenie egzaminu pozytywna ocena
z testu wiedzy obejmującego treść wykładów.
18. Treści kształcenia
Wykłady:
1. Wprowadzenie do farmakologii ogólnej.
2. Lek-pochodzenie, postacie, działanie, drogi podania,
czynniki wpływające na działanie leków, rodzaje reakcji
organizmu na działanie leków, nazwy leków,
mechanizmy działania leków, działania niepożądane,
dawkowanie leków, sposoby wprowadzania leków do
organizmu, dystrybucja, redystrybucja i
biotransformacja leków w organizmie, czynne
metabolity leków,
toksyfikacja leków, wydalanie leków z organizmu.
3. Podstawy farmakokinetyki- podstawowe procesy
farmakokinetyczne, transport leku, procesy
enzymatyczne, miejscowe i ogólne działanie,
wchłanianie leków, drogi podania, dystrybucja leku,
bariery specjalizowane, eliminacja leku, stężenie leku.
4. Kliniczne znaczenie interakcji leków.
5. Receptory a leki- farmakologiczne i
niefarmakologiczne, działanie leków, teorie
recepturowego działania leków, budowa receptorów.
6. Wpływ stanów patologicznych oraz czynników
genetycznych na działanie leków.
7. Podstawowe informacje o recepcie i sposobie
przepisywania leków.
8. Chemioterapia- leki działające w zakażeniach
bakteryjnych, leki przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe,
środki odkażające i antyseptyczne, leki
przeciwnowotworowe. Ogólne zasady chemioterapii.
9. Układ sercowo-naczyniowy- leki stosowane w
chorobie wieńcowej, zaburzeniach gospodarki lipidowej,
nadciśnieniu tętniczym, w niewydolności krążenia, leki
przeciwarytmiczne, leki stosowane we wstrząsie.
10. Krew i preparaty krwiopochodne. Leczenie
niedokrwistości, leki wpływające na krzepnięcie krwi.
11. Układ pokarmowy - leki stosowane w chorobie
wrzodowej, leki przeciwwymiotne, przeczyszczające,
przeciwbiegunkowe, przeciwrobacze. Leki wpływające
na czynność zewnątrz - wydzielniczą wątroby i trzustki.
12. Układ oddechowy-leki wykrztuśne,
przeciwkaszlowe, farmakoterapia dychawicy
oskrzelowej.
13. Hormony-podwzgórza i przysadki mózgowej, kory
nadnerczy, płciowe, tarczycy.
14. Cukrzyca-klasyfikacja, rozpoznawanie, leczenie.
15. Witaminy.
16. Autonomiczny układ nerwowy-leki układu
cholnergicznego i adrenergicznego.
17. Ośrodkowy układ nerwowy- leki uspakajająconasenne, psychotropowe, przciwpadaczkowe, stosowne
w chorobie Parkinsona, przeciwbólowe, przeciwlękowe.
Środki znieczulenia miejscowego i ogólnego.
18. Współczesna terapia bólu. Narkotyczne leki
przeciwbólowe. Alkohol etylowy i inne alkohole.
Zależności lekowe. Środki psychodysleptyczne,
psychopobudzające i psychoenergizujące.
19. Elementy toksykologii - pojęcie trucizny, podział
trucizn, omówienie wybranych substancji toksycznych,
leczenie ostrych zatruć. Leki o działaniu miejscowym.
Środki cieniujące.
20. Leki a ciąża. Elementy farmakologii pediatrycznej.
21. Farmakologia a procesy starzenia się organizmu.
22. Środki dezynfekcyjne i środki antyseptyczne
dopuszczone do stosowania w Polsce.
Ćwiczenia:
1. Podstawowe informacje z farmakologii ogólnej.
Lekpostacie, pochodzenie, drogi podania, nazwy,
mechanizmy działania, działania zamierzone i
niepożądane.
2. Recepta - podstawowe informacje o zasadzie
przepisywania leków oraz postaciach leków
3. Antybiotykoterapia: podział, omówienie szczegółowe
poszczególnych grup antybiotyków.
4. Antybiotykoterapia szczegółowa.
5. Środki odkażające i antyseptyczne, leczenie AIDS i
chorób nowotworowych.
6. Leki układu oddechowego.
7. Farmakoterapia krwi i układu krwiotwórczego.
8. Leki układu pokarmowego
9. Leki układu sercowo-naczyniowego
10. Leki ośrodkowego układu nerwowego: lek
psychotropowe, przeciwpadaczkowe i stosowane w
Chorobie Parkinsona
11. Środki znieczulenia miejscowego i ogólnego
12. Leki układu współczulnego.
13. Preparaty hormonalne i witaminy
14. Farmakoterapia a procesy starzenia się organizmu.
Leki a ciąża.
15. Zaliczenie ćwiczeń.
23.
19. Literatura podstawowa
i uzupełniająca
Literatura :
1. Farmakologia - podstawy farmakoterapii tom 1-2,
Wojciech Kostowski, Zbigniew Herman
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004,
2. Farmakologia i toksykologia Ernst Mutschler, Gerd
Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Peter Ruth, Monika
Schafer-Korting, MedPharm, 2010,
3. Farmakologia George M. Brenner, Craig Stevens,
WUW, 2009
4. Farmakologia dla studentów i absolwentów
kierunków medycznych Ewa Obuchowicz, Andrzej
Małecki, Krystyna Kmieciak-Kołada, Bogusław
Okopień Wydawnictwo Śląsk, 2011
5. Farmakologia. Podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o
zdrowiu Akademii Medycznych Grażyna RajtarCynke Czelej, 2007
20. Sposób określenia
liczby punktów ECTS
Godziny wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studenta:
- wykłady - 30 godz.
- ćwiczenia - 15 godz.
Praca własna studenta:15 godzin
Łączna ilość godzin nakładu pracy studenta: 60 godz.
Wykład, ćwiczenia – 2 ECTS
21. Liczba punktów ECTS
- zajęcia wymagające
bezpośredniego
udziału nauczyciela
akademickiego
22. Liczba punktów ECTS Nie dotyczy
- zajęcia o charakterze
praktycznym
Wymiar, zasady i
Nie dotyczy
forma odbywania
praktyk, w przypadku,
gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki
Download