ZG-WILiS-informatyka

advertisement
Kod przedmiotu: B.4.1
INFORMATYKA
Osoba odpowiedzialna: dr inż. Artur Janowski
Jednostka odpowiedzialna: Zakład Geodezji / XXXX
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Studia pierwszego stopnia
Specjalność: Geodezja Inżynieryjna
Profil dyplomowania: brak
Język wykładowy: polski
Studia stacjonarne
Rok: I/ Semestr: 2
Wymiar godzinowy
w semestrze:
w
c
p
30
l
s
Forma zaliczenia: zaliczenie
15
Rok: I/ Semestr: 2
Studia niestacjonarne
Wymiar godzinowy
w semestrze:
Punkty ECTS: 4
w
c
10
5
p
l
15
s
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: zaliczenie
Treści kształcenia: Pojęcia podstawowe w informatyce: informacja, algorytm, język programowania, program.
Działanie komputera, architektura, system operacyjny. Podstawowe pojęcia złożoności obliczeniowej. Elementy
sieci komputerowych. Modele opisowych baz danych: hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy. Modelu
(model) zapisu danych graficznych: rastrowy (wraz z przedstawieniem popularnych formatów plików
wykorzystujących kompresję stratną i bezstratną) i wektorowy (prosty i topologiczny) Modele hybrydowych baz
danych. Relacyjne bazy danych i standardowy język zapytań SQL. Bazy danych przestrzennych. Elementy
programowania w pakietach typu Mathcad, Matlab lub Statistica.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Użytkowanie komputerów i oprogramowania dla potrzeb
osobistych oraz użytkowanie sieci komputerowych.
Zalecana literatura:
1.
2.
XX
XX
Download