etyka_i_ochrona_wl_intel

advertisement
ETYKA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Kod przedmiotu: A.4.2
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Osoba odpowiedzialna: XXXXXXXXXXXX
Jednostka odpowiedzialna: Katedra XXX
Studia pierwszego stopnia
Specjalność: Geodezja Inżynieryjna
Profil dyplomowania: brak
Język wykładowy: polski
Studia stacjonarne
Rok: I/ Semestr: 1
Wymiar godzinowy
w semestrze:
w
c
p
l
s
Forma zaliczenia: zaliczenie
15
Rok: I/ Semestr: 1
Studia niestacjonarne
Wymiar godzinowy
w semestrze:
Punkty ECTS: 1
w
10
c
p
l
s
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: zaliczenie
Treści kształcenia: Przedmiot i cele etyki. Podstawowe kategorie etyki normatywnej: wolność, odpowiedzialność
moralna, dobro, zło, słuszność i niesłuszność czynu, powinność, obowiązek, norma i ocena. Etyka antyczna,
chrześcijańska, deontologiczna. Etyka Immanuela Kanta. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawa własności
intelektualnej, normy etyczne, prawa autorskie, zakres ochrony, dane osobowe i ich ochrona, odpowiedzialność
cywilna za naruszanie praw autorskich, ochrona własności intelektualnej w Internecie, prawa autorskie do dziełapracy dyplomowej.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Rozumienie zasad i treści związanych z ochroną własności
intelektualnej, dostrzeganie źródeł zagrożeń, jakie niesie za sobą łamanie prawa do wartości intelektualnej i prawa
autorskiego, umiejętność stosowania prawa autorskiego podczas realizacji zadań dydaktycznych na uczelni wyższej.
Zalecana literatura:
1.
2.
XX
XX
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards