Ochrona własności intelektualnej

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Nazwa w jęz. angielskim
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Kierunek studiów
Wydział
Rodzaj przedmiotu
Poziom kształcenia
Forma studiów
Rok studiów
Semestr
Forma zaliczenia
Liczba punktów ECTS
Prowadzący przedmiot
Symbol
efektu
Ochrona własności intelektualnej
Intellectual property protection
I-Ek-1-4-OWI
polski
Ekonomia
Wydział Ekonomii
obowiązkowy – I Moduł ogólny
pierwszego stopnia
niestacjonarne
II (2013/14)
4
zaliczenie
2
Mgr Janusz Roszewski
Efekty kształcenia
Symbol
efektu
kierunkowego
Wiedza
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu własności
K_W02
OWI_W01
intelektualnej w tym prawa autorskiego
K_W11
zna podstawowe relacje pomiędzy ochroną własności intelektualnej
OWI_W02
K_W05
a uczciwą konkurencją, innowacyjnością i wzrostem gospodarczym
OWI_W03
zna zasady ochrony własności intelektualnej
K_W11
Umiejętności
potrafi prawidłowo zdefiniować utwór oraz inne przedmioty
OWI_U01
K_U06
własności intelektualnej w kategoriach prawnych i ekonomicznych
potrafi ocenić zjawiska gospodarcze w powiązaniu z ochroną
OWI_U02
K_U01
własności intelektualnej
potrafi dobrać informacje, dane statystyczne dla analizy wpływu na
OWI_U03
K_U02
gospodarkę obszaru praw własności intelektualnej
Kompetencje społeczne
ma świadomość posiadanej wiedzy społecznej i gospodarczej roli
OWI_K01
K_K01
ochrony własności intelektualnej
postępuje w sposób profesjonalny, z poszanowaniem własności
OWI_K02
K_K06
intelektualnej
Forma zajęć, liczba godzin wykład (12 godz.)
Wymagania wstępne
Brak
Treści kształcenia
1. Rozwój ochrony dóbr niematerialnych w ujęciu historycznym. 2. Międzynarodowy i krajowy
aspekt ochrony własności intelektualnej. 3. Geneza i miejsce współczesnego prawa autorskiego
i praw pokrewnych. 4. Związek ochrony własności intelektualnej z polityką konkurencji, zwalczaniem
bezrobocia, innowacyjnością i wzrostem gospodarczym. 5. Przedmiot i podmioty prawa autorskiego,
podstawowe definicje. 6. Prawa osobiste twórców do chronionych utworów. 7. Pojęcie i podstawowy
katalog praw majątkowych oraz pola eksploatacji utworu. Licencja. 8. Postacie naruszenia autorskich
praw osobistych i majątkowych - pojęcie plagiatu, piractwa, bazy danych. Rola organizacji zbiorowego
zarzadzania prawami autorskimi. 9. Pojęcie i zasady dozwolonego użytku prywatnego i publicznego z
utworu. Prawa bibliotek i szkół. Prawo cytatu. 10. Szczególna ochrona programów komputerowych,
wizerunku i korespondencji. 11. Ochrona wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Wspólnotowy znak towarowy. 12. Cywilne i karne zasady odpowiedzialności za naruszenie praw
własności intelektualnej.
Literatura podstawowa
1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Podręcznik, C.H. Beck, Warszawa 2006
3. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2003
4. Barta J., System prawa prywatnego. Tom XIII. Prawo autorskie. Podręcznik, C.H. Beck,
Warszawa 2002
Literatura dodatkowa
1. Barta J., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
2. Karpowicz A., Poradnik prawa autorskiego. Poradnik, Wyd. ABC, Warszawa 2005
3. Fijałkowski T., Prawo własności przemysłowej. Prawa autorskie i prawa pokrewne. Poradnik,
Wyd. Hanka, Warszawa 2001
Planowane metody dydaktyczne
Wykład, samodzielna praca studenta z literaturą oraz z ustawami
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta
Zaliczenie w formie pracy pisemnej obejmującej opis wybranego utworu z wykorzystaniem
poznanych pojęć prawa autorskiego
Warunki zaliczenia
Zaliczenie pracy na poziomie 50 % poprawnych wypowiedzi o wybranym utworze obejmujących
cechę utworu, APO i APM, pole eksploatacji utworu, możliwe sposoby naruszeń praw autora oraz
dozwolony jego użytek
Bilans punktów ECTS
Aktywność
Obciążenia studenta
Udział w wykładach
12 godz.
Przygotowanie do wykładu (w tym konsultacje)
47 godz.
Udział w zaliczeniu wykładu
1 godz.
Całkowite obciążenie pracą studenta
60 godz.
Punkty ECTS za przedmiot
2
Download