Za**cznik II

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa modułu (bloku przedmiotów):
Kod modułu:
PRZEDMIOTY OGÓLNE
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku:Administracja
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
SS
praktyczny
ABP
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
IV/VII
obligatoryjny
polski
inne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia laboratorium
projekt
seminarium
(wpisać
jakie)
Wymiar
15
zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr Marcin Glicz
dr Marcin Glicz
Zaznajomienie z problematyką prawną ochrony własności
intelektualnej oraz funkcjonowaniem właściwych w zakresie ochrony
własności intelektualnej organów administracji.
Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo administracyjne
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Nr
01
02
03
Odniesienie
do efektów
Opis efektu kształcenia
dla
kierunku
przedstawia
ogólną
problematykę
teoretyczno-prawną K1P_W02
w zakresie obowiązywania i stosowania
prawa ochrony własności K1P_W06
intelektualnej
rozpoznaje zagadnienia prawne związane z przedmiotami własności
intelektualnej, dobiera przepisy prawne możliwe do zastosowania
K1P_U02
w sytuacji związanej z administracyjną i cywilną ochroną własności
intelektualnej
wspiera kluczowe wartości, takie jak profesjonalizm oraz odpowiedzialność,
uczciwość i poszanowanie własności cudzych utworów
K1P_K10
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Zagadnienia wprowadzające: pojęcie własności intelektualnej, funkcje prawa własności intelektualnej,
źródła prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego.
Rodzaje utworów. Podmioty prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego. Majątkowe i osobiste
prawa autorskie. Dozwolony użytek chronionych utworów. Przejście autorskich praw majątkowych.
Umowy w obrocie prawami autorskimi. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Plagiat.
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Organizacje zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Wynalazek jako przedmiot prawa własności
przemysłowej. Zdolność patentowa. Rodzaje patentów. Zakres i treść prawa z patentu. Korzystanie z
wynalazków. Rodzaje umów licencyjnych. Wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Zakres i treść
prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. Umowy licencyjne.
Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Zakres i treść prawa ochronnego na znak towarowy.
Zakres i treść prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne. Topografie układów scalonych. Zakres i
treść prawa z rejestracji. Umowy licencyjne. Organy administracji właściwe dla spraw z zakresu
własności przemysłowej. Urząd Patentowy. Postępowania zgłoszeniowe i rejestracyjne. Ochrona
własności przemysłowej na poziomie Unii Europejskiej. Dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony
własności intelektualnej.
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Metody kształcenia
1. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7 Warszawa 2011.
2. J. Sieńczyłło-Chlabicz (red.) Prawo własności intelektualnej, wyd. II, Warszawa
2011.
1. J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Zakamycze 2005.
2. M. Kondrat, H. Dreszer-Lichańska, Własność przemysłowa w Unii Europejskiej,
Gdańsk 2004.
3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2008.
4. P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010.
Metody podające (wykład, wykład problemowy, wykład z prezentacją
multimedialną);
Nr efektu kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia
01-03
Zaliczenie pisemne.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i
laboratoryjnych
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Liczba godzin
15
8
0
0
0
7
0,1
0
30,1
1
0
0,6
Download