Ochrona własności intelektualnej

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej
Lp.
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Ochrona własności intelektualnej
l.
Nazwa przedmiotu
Wydział Polonistyki
2.
Nazwa jednostki
prowadzącej
Katedra Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych
przedmiot
3.
Kod przedmiotu
4.
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia,
5.
WF.IP.n/3
język polski
• Grupa treści podstawowych.
w ramach której
przedmiot jest
realizowany
• obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
6.
Typ przedmiotu
Rok III, semestr 1. Specjalność.
7.
Rok studiów, semestr
8.
Imię i nazwisko osoby
(osób)
prowadzącej przedmiot
dr Anna Tischner
9.
Imię i nazwisko osoby
(osób)
egzaminującej bądź
udzielającej
zaliczenia w przypadku,
gdy nie
jest nim osoba
prowadząca dany
-
przedmiot
10. Formuła przedmiotu
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
wykład
brak
15 godz.
13.
Liczba punktów ECTS
przypisana
przedmiotowi
1
14.
Czy podstawa
obliczenia średniej
ważonej?
Nie
15.
16.
17.
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu,
w tym zasady
dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia z
zapoznanie się z problematyką ochrony własności intelektualnej,
uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz
zasad ochrony wybranych dóbr niematerialnych z zakresu własności
intelektualnej istotnych dla kierunku studiów (polonistyka)
wykład wzbogacony prezentacją przykładów naruszeń praw własności
intelektualnej oraz innych zagadnień praktycznych dotyczących
ochrony własności intelektualnej
Zaliczenie bez oceny - podstawą zaliczenia jest obecność na
wykładach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w ciągu całego cyklu
wykładów. Alternatywnie (niezależnie od obecności na wykładzie),
zaliczenie może być uzyskane po napisaniu testu sprawdzającego
wiedzę (test 20 pytań – do zaliczenia wymaganych jest 11
przedmiotu, a także
formę i warunki
zaliczenia
poszczególnych form
zajęć wchodzących w
zakres danego
przedmiotu
18.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób
ich realizacji
prawidłowych odpowiedzi).
1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej - rys
historyczny, pojęcie własności intelektualnej, specyfika i przykłady
dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej, źródła prawa
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne - pojęcie, źródła prawa
obowiązującego, przedmiot (definicja utworu), podmiot praw
autorskich, autorskie prawa osobiste i majątkowe (charakterystyka,
treść, okres ochrony), przykłady ograniczenia treści autorskich praw
majątkowych (dozwolony użytek osobisty, swoboda cytowania,
przedruk), ochrona praw pokrewnych: prawo do pierwszych wydań
oraz wydań naukowych i krytycznych
3. Ochrona dóbr osobistych. Prawo do wizerunku. Prawo adresata
korespondencji – ochrona w prawie cywilnym i ochrona szczególna w
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, roszczenia z
tytułu naruszenia dóbr osobistych
4. Ochrona baz danych – podstawy ochrony zakres prawa (wzmianka)
5. Wynalazki (patent), wzory użytkowe i wzory przemysłowe –
ochrona wynalazków, przesłanki zdolności patentowej, treść i zakres
patentu, pojęcie wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego –
przesłanki ochrony, treść i zakres prawa
6. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne - pojęcie i rodzaje
znaków towarowych, zdolność rejestrowa znaku towarowego, treść i
zakres prawa, ochrona oznaczeń geograficznych
7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - znaczenie konkurencji w
gospodarce rynkowej, klauzula generalna i przykłady czynów
nieuczciwej konkurencji
8. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna za naruszenia
praw własności intelektualnej – roszczenia z tytułu naruszenia,
postępowanie cywilne i karne (zarys)
9. Umowy dotyczące praw własności intelektualnej – umowa
licencyjna i umowa przenosząca prawo - rodzaje, forma, zasady
redagowania kontraktów
19.
Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do
zaliczenia danego
przedmiotu
Literatura obowiązkowa
1
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne,
Warszawa 2008 (w zakresie objętym przedmiotem wykładu)
2.
E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008, wyd. 4 (w zakresie objętym
przedmiotem wykładu)
3.
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności
przemysłowej, Warszawa 2008, wyd. 4 (w zakresie objętym
przedmiotem wykładu)
Literatura uzupełniająca
1.
U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa
2005, wyd. 2
2.
J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, Warszawa 2006, wyd. 2
3.
J. Barta, R. Markiewicz - wprowadzenie, Prawo autorskie i
prawa pokrewne, Warszawa 2008, wyd. 3
4. 5. M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej.
Repetytorium, Warszawa 2008K. Felchner, K. Jasińska, A. Lejko, L.
Małek, D. Marek, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów,
Warszawa 2008
Download