Prawo własności intelektualnej

advertisement
Prawo własności intelektualnej
Pytania na egzamin dla studentów administracji
1. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej
2. Definicja utworu
3. Ustalenie i utrwalenie utworu – znaczenie prawne
4. Status prawny pomysłów i koncepcji
5. Wyłączenia ustawowe z zakresu ochrony prawa autorskiego (art. 4)
6. Symbole praw wyłacznych w prawie własności intelektualnej
7. Znaczenie prawne noty copyright
8. Twórca jako podmiot prawa autorskiego
9. Status prawny utworów pracowniczych (art. 12)
10.Producent, wydawca jako podmiot prawa autorskiego
11.Organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi
12. Charakterystyka autorskich praw osobistych
13.Charakterystyka autorskich praw majątkowych
14.Czas trwania i sposób obliczania autorskich praw majątkowych
15.Znaczenie i rodzaje dozwolonych użytków
16.Regulacja prawna kserokopii
17.Dozwolony użytek utworów na cele prywatne (art. 23)
18.Prawo cytatu (art. 29 i 34)
19.Umowa o przeniesienie praw autorskich
20.Charakterystyka umowy licencyjnej
21.Zasady ochrony wizerunku
22.Ochrona korespondencji
Literatura:
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple,
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa 2005.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. FerencSzydełko, Warszawa 2011.
M. Poźniak – Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa
pokrwne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak – Niedzielska, Oficyna
Wydawnicza Branta 2007.
Download