określenie zakresu przedmiotu umowy cywilno

advertisement
OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ(wypełnia
wykonawca)
Dane dotyczące wykonawcy/osoby upoważnionej do odbioru umowy
Nazwisko
Imię
Dane dotyczące umowy
Rodzaj umowy )*
Umowa zlecenie/umowa o dzieło z
przeniesieniem praw autorskich/umowa
licencyjna
Przedmiot umowy
(proszę podać dokładną specyfikację: rodzaj
pracy, ilość stron, stawka za stronę, bądź za
godzinę zgodnie z obowiązującym w DOBiPN
cennikiem)
Termin wykonania
od………. do.
Kwota wynagrodzenia brutto
(kwotę należy wpisać w części „Warunki
finansowe”umowy)
Koszt ZUS-u finansowanego z
tematu/projektu (19,64% kwoty brutto)
(dotyczy umów objętych obowiązkiem zus-u)
(kwoty nie wpisywać do umowy)
Nazwa i kod centrum budżetowego (SWIF)
Uwagi
Oświadczam, że zapoznałem się z możliwością finansowania w/w umowy z funduszy
obsługiwanych przez Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych
Podpis wykonawcy umowy
)*w przypadku prac autorskich w projektach badawczych – umowa licencyjna, umowy finansowane z
innych źródeł z prawami autorskimi-umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, pozostałe –
umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
Download