umowa o dzieło sporządzona na odległość z przeniesieniem praw

advertisement
UMOWA O DZIEŁO SPORZĄDZONA NA ODLEGŁOŚĆ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
Kupując na mojej stronie http://haccp-dokumenty.pl/ kupujesz prawa autorskie do opracowanej
prze ze mnie dokumentacji i zawierasz na odległość umowę o dzieło, „Opracowanie dokumentacji
HACCP GHP/GMP z przeniesieniem praw autorskich”, korzystając z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
Zawarta w dniu ...................... w ......................................................................................... pomiędzy:
1. ..............……………………………..………………. z siedzibą w .................................................
przy ul. .................................................. reprezentowanym przez.......................................................
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” a
Barszczewski Mieczysław 72-100 Goleniów zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wysłać opracowaną przez siebie dokumentację.
1. Księga HACCP Według Codex Alimentarius rozszerzona o niezbędne pliki GMP/GHP. (Dobra
Praktyka Produkcyjna /Higieniczna) zwane w dalszej części umowy dziełem. (Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art.
627–646))
§2
1. Akceptując warunki umowy zawierasz na odległość umowę o dzieło z przeniesieniem praw
autorskich
2. Wykonawca wyśle dzieło, o którym mowa w § 1, po zaksięgowaniu wpłaty w wysokości za
kwotę z zamówienia……………zł (słownie………………………………………………………)
i wyśle na e-mail wskazany w zamówieniu przez zamawiającego.
3. Dokumentacja jest w formie docx. / Word do częściowej samodzielnej edycji.
4. Wysłanie przelewu zastępuje fizyczne podpisanie umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w § 1 oraz wyraża zgodę na
wykorzystywanie dzieła w zakładzie, dla którego dokumentacja była stworzona, a Zamawiający
oświadcza, że prawa te nabywa.
2. Wykonawca nie wyraża zgody na przenoszenie praw, o których mowa w ust. 1, na osoby trzecie.
§4
1. Za wysłanie dzieła oraz przeniesienie praw, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci przed
wykonaniem dzieła, ustaloną kwotę wpisze w tytule przelewu: Za umowę o dzieło, opracowanie
dokumentacji HACCP z przeniesieniem praw autorskich
2. Z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia nie potrącony zostanie podatek dochodowy od osób
fizycznych.
§5
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
1. Wysłanie przelewu do Wykonawcy zastępuje fizyczne podpisanie umowy.
Strona 1 z 1
Download