Opis istotnych zagadnień do zadania z zakresu prawa gospodarczego

advertisement
OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ
dla Komisji Egzaminacyjnej
do zadania z zakresu prawa gospodarczego
(czwarta część egzaminu radcowskiego - 31 sierpnia 2012 r.)
1.
Przygotowanie prawidłowej umowy wymaga w szczególności znajomości przepisów
prawa z zakresu:
- Kodeksu cywilnego: dotyczących umowy o dzieło (art. 627 i nast.),
- Kodeksu spółek handlowych: dotyczących oznaczenia i zasad reprezentacji spółki
partnerskiej (art. 90, art. 96) oraz spółki akcyjnej (art. 373 § 1),
- ustawy
o
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
(art.
34):
dotyczących
danych
umieszczanych w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej
działalności, do oznaczonych osób przez podmioty wpisane do KRS,
- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: art. 1 ust. 2 pkt
6 (określającego, że projekt architektoniczny stanowi utwór w rozumieniu przepisów
tej ustawy), art. 9 (dotyczącego współtwórców utworu), art. 17 (dotyczącego istoty
autorskich prawa majątkowych), art. 41 (dotyczącego przenoszenia w drodze umowy
autorskich praw majątkowych oraz elementów istotnych tej umowy), art. 50 w zw. z
art. 45 (dotyczących pól eksploatacji utworu), art. 54 (dotyczącego dostarczenia
utworu), art. 55 (dotyczącego usterek i wad), art. 61 (dotyczącego projektów
architektonicznych), art. 65 – 67 (dotyczących licencji).
2.
Z punktu widzenia interesów spółki, najwłaściwsze byłoby napisanie przez zdającego
ważnej umowy o wykonanie dzieła polegającego na sporządzeniu projektu
architektonicznego wraz z przeniesieniem przez Architektów na Spółkę majątkowych
praw autorskich, uwzględniającej założenia wskazane w zadaniu. Z uwagi na
przeniesienie praw autorskich, umowa powinna być podpisana przez obu partnerów
(współautorów).
3.
Sprawdzianem
poziomu
wiedzy
zdającego
będzie
także
sposób
przyjęcia
dodatkowych elementów stanu faktycznego, takich jak np.: kwestia prawidłowego
określenia w umowie postanowień dotyczących przeniesienia autorskich praw
majątkowych, wymienienia w niej właściwych pól eksploatacji, ustalenia zasad
1
i sposobu zapłaty wynagrodzenia za świadczenia, które składają się na przedmiot
umowy (za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich),
obowiązków
szczegółowych
wykonawców
dzieła,
zabezpieczenia
należytego
wykonania przedmiotu umowy czy odpowiedzialności wykonawców za naruszenie
wszystkich ważnych dla Spółki postanowień.
4.
Brak w projekcie umowy postanowień dotyczących przeniesienia na Spółkę
autorskich praw majątkowych w sposób istotny powinien wpłynąć na obniżenie
oceny. Zawarcie w projekcie umowy postanowień dotyczących udzielenia licencji
zamiast przeniesienia autorskich praw majątkowych również powinno wpłynąć na
obniżenie oceny.
2
Download