doc

advertisement
Wzór nr 7 – Przeniesienie autorskich praw majątkowych
………………………………………………………
(pieczątka jedn.org. sporządzającej umowę)
Źródło finasowania:
....................................
UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW
MAJĄTKOWYCH NR .........
Zawarta w dniu .............. w Słupsku, pomiędzy AKADEMIĄ POMORSKĄ w Słupsku, ul. Arciszewskiego
22 a, zwaną dalej AKADEMIĄ, w imieniu której działają:
……………………………….…………………………….....................................................................................
(Rektor lub osoba posiadająca pełnomocnictwo Rektora AP w Słupsku
stanowisko służbowe)
do zawierania umów
– imię i nazwisko,
……………………………….……………………………...........................................................................
a p.
(imię i nazwisko Autora)
zam. ............................................................................................................................................,
zwanym dalej AUTOREM, o następującej treści:
§1
1. Autor oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworu w postaci:
..........................................................................................................................................................
2. Autor oświadcza, że utwór nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,
nie został stworzony w wyniku wykonania przez AUTORA obowiązków wynikających ze stosunku
pracy oraz że nie udzielił dotychczas żadnych licencji na korzystanie z niego.
§2
1. Autor przenosi na rzecz Akademii autorskie prawa majątkowe do utworu określonego w § 1 na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
i upoważnia Akademię do wykorzystania utworu.
2. Dozwolone pola eksploatacji to w szczególności :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Utrwalanie;
zwielokrotnianie za pomocą druku (do .......egz.);
wprowadzanie do pamięci komputera;
publiczna prezentacja, w tym również w Internecie;
..........................................................................;
........................................................................... .
§3
1. W dniu zawarcia niniejszej umowy nastąpiło wydanie przez Autora utworu w formie pisemnej
i elektronicznej.
2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do jakości i przydatności utworu, Autor jest
zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia nieodpłatnie.
Wzór nr 7 – Przeniesienie autorskich praw majątkowych
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Akademię z powodu nieusunięcia wad Autor jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % honorarium, o którym mowa w § 4 ust.
1.
§4
1. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Autorowi przysługuje honorarium
w wysokości............................ zł brutto; słownie: .......................................................................
............................................................................................................................................................
2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie § 3 ust. 3 honorarium nie przysługuje.
3. Wypłata honorarium nastąpi jednorazowo w terminie ...... dni na podstawie protokołu odbioru
oraz złożonego sprawdzonego rachunku.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy
z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U z 2016r.,
poz. 666 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
§6
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
AKADEMIA, a jeden AUTOR.
AKADEMIA:
AUTOR:
…………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
………….………………………………
(czytelny podpis)
KWESTOR LUB OSOBA UPOWAŻNIONA**
………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis)
*niepotrzebne skreślić
** Kwestor podpisuje umowy powyżej kwoty 5000 zł, w przypadku umów poniżej tej kwoty umowy podpisuje
upoważniony pracownik Kwestury.
Download