prawo-autorskie-modele-zalozenie-przedmioty

advertisement
2
M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron.
Wykład 12 - 09.01.2013 PRAWO AUTORSKIE!!! (w końcu…) 1. Trzy modele prawa autorskiego :
Model romański (cz. Tradycji rewolucji francuskiej) - charakteryzuje się dualizmem praw
autorskich rozróżnienie praw osobistych, które są z założenia wieczne od praw majątkowych
ograniczonych czasowo ; (polski system)
Model germański - monistyczny - prawa o charakterze osobistym i majątkowym; tworzą jedno
prawo podmiotowe, które jest ograniczone czasowo ( nigdy nie można przenieść całości prawa
podmiotowego, bo prawo osobiste jest niezbywalne)
Model copyright - USA, Australia - głównie uprawnienia majątkowe (prawa osobiste nie były
chronione prze prawo autorskie, lecz system common law).
Występują wymogi formalne dla przyznania ochrony, prawa autorskie mogą być przyznane komuś
innemu niż twórca, szerokie określenie dozwolonego użytku z dzieł.
2. Założenia ogólne prawa autorskiego : Art. 16 (ustawa) - nieograniczone w czasie(prawa osobiste)
+ prawa niezbywalne, ale też druga płaszczyzna, czyli prawa majątkowe, które są ograniczone
czasowo + zbywalne
Utwory i przedmioty praw pokrewnych stanowią przedmiot ochrony;
Ochrona nie jest zależna od wypełnienia formalności , © - wypełnia wszystkie wymogi formalne
Prawa osobiste przysługują tylko osobom fizycznym i artystom, wykonawcom.
Prawa majątkowe (czasowo ograniczone) - trwają 70 lat na rzecz twórcy a 50 lub 25 na rzecz
uprawnionego z praw pokrewnych - z reguły przedsiębiorcy;
Treść praw majątkowych różni się w zależności od przedmiotów ochrony; najszersze przy utworach'
doznaje ograniczeń w interesie społecznym a także osobistym
Ochrona jest ograniczona terytorialnie - do terytorium Polski.
3. Przedmiot prawa autorskiego : - utwór dobro niematerialne - przejaw działalności człowieka; nie
mogą być to zjawiska naturalne czy inne podobnej natury
- musi być ustalony - zakomunikowany przynajmniej jednej osobie; nie jest konieczne utrwalenie
ani nawet ukończenie
- musi być wynikiem twórczości, tj. gdy jest to subiektywnie nazwany utwór intelektu autora;
- musi nosić cechę indywidualności, inaczej; oryginalności co znaczy, że utwór odznacza się
niepowtarzalnymi cechami, które nie są narzucone przez okoliczności;
- ochroną objęta jest forma wyrażania utworu a nie jego treść ( art. 1 ust. 2 prim);
- nie są chronione : idee + pomysły + odkrycia + procedury + metody + zasady + koncepcje
matematyczne ;
a) nie ma ochrony stylu pracy twórczej;
b) rekonstrukcje utworu uszkodzonego lub zniszczonego
c) fotografii reprograficznej dzieła sztuki
d) widowiska sportowe
e) krótkie fragmenty tekstu melodii itp. Pojedyncze słowa + dźwięki + kordy
Prawa majątkowe i ograniczenia autorskich praw majątkowych.
Ochrona Własności Intelektualnej - Prawo autorskie
prawo autorskie - konspekt
Prawo autorskie, podstawowe zagadnienia.
Cechy praw autorskich
Zasady prawa autorskiego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards