Ochrona w*asno*ci intelektualnej

advertisement
Ochrona własności
intelektualnej
Wykład 1
Pojęcie własności intelektualnej
• Pojęcie to nie jest zdefiniowane
normatywnie
• Obejmuje własność przemysłową oraz
własność literacką i artystyczną
• Używane jest w stosunku do praw
podmiotowych dotyczących
niematerialnych przedmiotów stosunków
prawnych
Prawo własności intelektualnej
Odnosi się do całego zespołu przepisów
prawnych dotyczących stosunków
prawnych związanych z tworzeniem i
wykorzystywaniem dóbr niematerialnych
Prawa własności intelektualnej rozumiane są
jako przysługujące uprawnionemu prawa
podmiotowe do dóbr intelektualnych
Porównywane jest często z terminem praw
na dobrach niematerialnych
Katalog praw własności intelektualnej
Do praw własności intelektualnej w prawie
polskim należy zaliczyć:
• Prawa autorskie i prawa pokrewne
• Prawa z patentu
• Prawa ze wzoru użytkowego
• Prawa ze wzoru przemysłowego
• Prawa do znaku towarowego
Katalog praw własności intelektualnej
• Oznaczenia geograficzne
• Prawa twórcy topografii produktów
półprzewodnikowych ( układów scalonych)
• Prawo sui generis twórców baz danych
• Prawa wynikające z systemu ochrony
odmian roślin
Źródła prawa polskiego
• Ustawa z 30.06.2003 r. Prawo własności
przemysłowej
• Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
• Ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie baz
danych
• Ustawa z 18.07.2002 r. o ochronie
prawnej odmian roślin
Dyrektywa UE
• 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z 29.04.2004 r. w sprawie
egzekwowania praw własności
intelektualnej
• Ma zastosowanie do jakiegokolwiek
rodzaju naruszenia praw własności
intelektualnej przewidzianego w prawie
wspólnotowym i/lub prawie krajowym
właściwego Państwa Członkowskiego
Następujące prawa własności intelektualnej
są objęte zakresem przedmiotowym
Dyrektywy:
• Prawo autorskie i pokrewne
• Prawo sui generis do baz danych
• Prawa twórców produktów
półprzewodnikowych
• Prawa do znaków towarowych
• Prawa do wzorów przemysłowych
• Prawa do oznaczeń geograficznych
Następujące prawa własności intelektualnej
są objęte zakresem przedmiotowym
Dyrektywy:
• Prawa z patentu, włącznie z prawami
wynikającymi z dodatkowych świadectw
ochronnych
• Prawa ze wzoru użytkowego
• Prawa wynikające z systemu ochrony
odmian roślin
• Prawa do nazw handlowych, jeżeli są
chronione jako prawa wyłączne w danym
prawie krajowym
Prawa autorskie i prawa
pokrewne
Źródła prawa UE
• Dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia
27 września 1993 r. w sprawie koordynacji
niektórych zasad dotyczących prawa
autorskiego oraz praw pokrewnych
stosowanych w odniesieniu do przekazu
satelitarnego oraz retransmisji drogą
kablową
Źródła prawa UE
• Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa
autorskiego i niektórych praw pokrewnych
• Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie prawa najmu
i użyczenia oraz niektórych
praw pokrewnych prawu autorskiemu
w zakresie własności intelektualnej
Źródła prawa UE
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. w sprawie ochrony prawnej programów
komputerowych
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 96/9/WE z dnia 11marca 1996 r. w
sprawie ochrony prawnej baz danych
Pojęcie prawa autorskiego
w znaczeniu przedmiotowym
• zespół przepisów regulujących stosunki prawne
związane z powstaniem, korzystaniem i ochroną
utworów (stanowiących „własność” artystyczną,
literacką i naukową). Prawo autorskie stanowi,
obok prawa własności przemysłowej podstawowy
element działu prawa cywilnego określanego jako
prawo własności intelektualnej. Podstawą
wyodrębnienia tego działu jest specyficzny
przedmiot tej regulacji – dobro niematerialne,
które nadaje się do alienacji ze świadomości
człowieka i odtworzenia w świadomości innych
ludzi.
Różne utrwalenia twórczości stanowią ważne w
kategoriach kulturowych i ekonomicznych dobro
prawne (np. programy komputerowe, wydawnictwa
książkowe, filmy itp.) stanowiące przedmiot obrotu
cywilnoprawnego. Ponadto przedmiotem regulacji
prawa autorskiego od wejścia w życie PrAut są prawa
pokrewne (dawniej określane także jako „prawa
sąsiednie”), tj.: prawa do artystycznych wykonań,
prawa do fonogramów i wideogramów i prawa do
nadań do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i
krytycznych), a także niektóre dobra osobiste
(wizerunek, osobiste interesy adresata korespondencji
oraz tajemnica źródła informacji wykorzystanej w
utworze).
Pojęcie prawa autorskiego
w znaczeniu przedmiotowym
Prawo autorskie stanowi tzw. „kompleksowy” dział
prawa, zawierający regulację pochodzącą z
różnych jego gałęzi, przy czym dominuje
regulacja prawa cywilnego; podstawowym aktem
prawnym, jest PrAut. Natomiast w stosunkach z
udziałem podmiotów zagranicznych podstawowe
znaczenie ma regulacja wielostronnych
porozumień międzynarodowych, które obecnie
obejmują nieomal wszystkie kraje świata –
dotyczy to zwłaszcza:
• konwencji berneńskiej z 1886 r.,
• konwencji powszechnej z 1952 r.,
• konwencji rzymskiej z 1961 r. (o ochronie
•
•
wykonawców, producentów fonogramów i
organizacji nadawczych; weszła w życie w
stosunku do Polski 13.6.1997 r.),
porozumieniu w sprawie handlowych aspektów
praw własności intelektualnej (tzw. „TRIPS”) –
jest to Załącznik 1C do Porozumienia
Ustanawiającego Światową Organizację Handlu
(WTO),
traktatów Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO) z 1996 r. – o prawie
autorskim (WCT) oraz o artystycznych
wykonaniach i fonogramach (WPPT).
Pojęcie prawa autorskiego
w znaczeniu przedmiotowym
• Polskie prawo autorskie przewiduje prymat
postanowień umów międzynarodowych, których
stroną jest Polska, nad PrAut na wypadek, gdyby
przewidywały one dalej idącą ochronę niż
regulacja wewnętrzna, także w stosunku do
polskich utworów objętych ochroną PrAut (art. 7);
rozwiązanie to ma na celu wyłączenie sytuacji, w
której utwory obce chronione byłyby szerzej niż
utwory rodzime;
Pojęcie prawa autorskiego
w znaczeniu podmiotowym
• podmiotowe prawa o charakterze bezwzględnym,
•
które chronią majątkowe i osobiste interesy
uprawnionych do utworów
Zespół osobistych i majątkowych uprawnień
związanych z utworem
Prawo autorskie
W znaczeniu
podmiotowym
W znaczeniu
przedmiotowym
To zespół uprawnień
związanych z
utworem o
charakterze
To zespół norm
prawnych
regulujących
stosunki związane z
Dokonywaniem,
eksploatacją i
ochroną utworów
Prawami
pokrewnymi
Osobistym
majątkowycm
Uzasadnienie ustanowienia praw
autorskich
Przyznanie twórcy
praw do
stworzonego
utworu
Wyłączenie
określonego dobra
z powszechnej
dostępności, o ile
nie narusza to
interesu
powszechnego
Podkreślenie, że
dzieło jest
uzewnętrznieniem
indywidualnej
osobowości twórcy
Modele prawa autorskiego
monistyczny
Jednoczy w
sobie
uprawnienia o
charakterze
osobistym i
majątkowym,
niemające cech
samodzielnych
praw
dualistyczny
Autorskie prawa
osobiste
Autorskie prawa
majątkowe
Koncepcja
mieszana
Uprawnienia
osobiste
Uprawnienia
majątkowe
Uprawnienia
majatkowoosobiste
Obecnie obowiązująca ustawa przyjęła
dualistyczną koncepcję prawa autorskiego,
wyraźnie wprowadzając w art. 16 i 17
dwie grupy praw autorskich: autorskie
prawa osobiste i majątkowe, poddając je
osobnym reżimom w obrocie autorskim.
Prawa autorskie
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe
(art. 16 PrAut)
(art. 17 PrAut)
Prawo do autorstwa utworu
Prawo do korzystania z
utworu
Prawo do oznaczenia utworu
swoim nazwiskiem lub
pseudonimem albo do
udostępniania go anonimowo
Prawo do nienaruszalności
treści i formy utworu oraz
jego rzetelnego wykonania
Prawo do decydowania o
pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności
Prawo do nadzoru nad
sposobem korzystania z
utworu
Prawo do rozporządzania
utworem na wszystkich
polach eksploatacji
Prawo do wynagrodzenia
za korzystanie z utworu
Download