Ochrona własności intelektualnej

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Cel kształcenia
Treści
programowe
Analityka Medyczna
Poziom i forma
studiów
Ochrona własności
intelektualnej
Punkty ECTS
Zakład Chemii Leków
Osoba odpowiedzialna
jednolite studia
magisterskie
stacjonarne
niestacjonarne
1
dr n. farm. Edyta Rysiak
Semestr
wykłady
ćwiczenia
Seminaria
Rodzaj zajęć i
I
15
0
0
liczba godzin
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prawa chroniącymi własność
intelektualną: jego źródłami polskimi i wynikającymi z podpisanych przez Polskę traktatów
międzynarodowych, prawodawstwa Unii Europejskiej.
Wykłady:
Omówienie podstawowych form ochrony, na gruncie prawa europejskiego (m.in. patent
europejski, madrycki system rejestracji znaków, wspólnotowy znak towarowy) i prawa krajowego
(m. in. system patentowy, ochrona praw autorskich).
Prawo autorskie - przedmiot prawa autorskiego, zakres ochrony i przesłanki jej stosowania.
Podmiot prawa autorskiego. Pracodawca jako podmiot prawa autorskiego. Ochrona utworów
naukowych. Treść prawa autorskiego - autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek
utworów chronionych przepisami prawa autorskiego.
Zdobycie wiedzy w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej. Prawo własności
przemysłowej - charakterystyka ogólna. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe przepisy wspólne. Wynalazki - regulacja szczegółowa. Przesłanki tajności wynalazku. Procedura
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego. Znaki towarowe, oznaczenia
geograficzne i topografie układów scalonych - przepisy wstępne. Zadania Urzędu Patentowego.
Prawne podstawy zwalczania nieuczciwej konkurencji.
obowiązkowy
Formy i metody
 wykłady z prezentacją multimedialną
dydaktyczne
Forma i
 przedmiot zaliczany jest na podstawie ocen cząstkowych obejmujących wszystkie treści
warunki
programowe
zaliczenia
1. Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Krzysztof Czub, 2016, wyd. Wolters Kluwer
2. Prawo własności intelektualnej, red. Joanna Sieńczyłło - Chlabicz, 2013, wyd. LexisNexis
Literatura
3. Ochrona własności intelektualnej, Wiesław Kotarba, 2012, wyd. Politechnika Warszawska
podstawowa
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – O prawie autorskim i prawach pokrewnych
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. – O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001r. – O rzecznikach patentowych
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
Literatura
działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
uzupełniająca
4. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej
5. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich
Przedmiotowe
Odniesienie do
efekty
Efekty kształcenia
kierunkowych efektów
kształcenia
kształcenia
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
P-W01
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania
K_W47
zasobami własności intelektualnej.
Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach
P-U01
medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł
K_U35
informacji.
P-U02
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych.
K_U38
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych i
P-U03
K_U39
własnych obserwacji.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
P-K01
K_K03
przez siebie lub innych zadania.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Bilans nakładu
pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe
Nr efektu
kształcenia
P-W01
P-U01
P-U02
P-U03
P-K01
Data
opracowania
programu
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do wykładów
przygotowanie do zaliczenia
5 x 3h
1 x 1h
RAZEM
15h
1h
16h
5 x 2h
2 x 5h
RAZEM
Ogółem
ECTS
10h
10h
20h
36h
1
ECTS
1
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
16h
bezpośredniego udziału nauczyciela.
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
21h
[10+1+10].
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące
Podsumowujące
ocena aktywności na zajęciach
Zaliczenie
ocena aktywności na zajęciach
Zaliczenie
ocena aktywności na zajęciach
Zaliczenie
ocena aktywności na zajęciach
Zaliczenie
ocena aktywności na zajęciach
Zaliczenie
22.06.2016 r.
Program opracowała
1
dr n. farm. Edyta Rysiak
Download