sylabus kosmetologia 2014

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Cel
kształcenia
Treści
programowe
Formy i
metody
dydaktyczne
Forma i
warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Poziom i forma
studiów
Kosmetologia
Biofizyka
Punkty ECTS
Zakład Chemii Fizycznej
obowiązkowy
stacjonarne i
niestacjonarne
studia I stopnia
Semestr
II
4
Osoba odpowiedzialna
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
wykłady
10
prof. dr hab. Marian Tomasiak
[email protected]
tel.: 85 748 5714
ćwiczenia
seminaria
35
0
Poznanie pojęć, praw i teorii umożliwiających fizyczną interpretację funkcji poszczególnych
narządów i układów w organizmie człowieka oraz czynników fizycznych oddziaływających na
człowieka w jego środowisku naturalnym a także z racji ich stosowania w kosmetologii.
Wykłady:
Metodyka pomiaru wielkości fizycznych: pojęcie pomiaru, jednostki miar układu SI, jednostki
podstawowe, jednostki pochodne, jednostki miar spoza układu SI. Podstawy termodynamiki i jej
zastosowanie do opisu układów żywych: zasady termodynamiki, potencjały termodynamiczne i ich
praktyczne znaczenie, układy biologiczne jako układy otwarte. Biofizyka komórki: struktura i
właściwości błon biologicznych, transport przez błony. Biofizyka układu krążenia. Oddziaływanie
czynników fizycznych na organizmy żywe: promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie
jonizujące i niejonizujące, ultradźwięki.
Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm: charakterystyka promieniowania
niejonizującego, wytwarzanie promieniowania niejonizującego, absorpcja promieniowania
niejonizującego przez atomy i cząsteczki, zjawiska fizyczne zachodzące w cząsteczkach
wzbudzonych. Fotoluminescencja, reakcje fotochemiczne, przykłady biologiczne ważnych reakcji
fotochemicznych, fotosensybilizacja, melanina jako indywidualny fotoprotektor. Wykorzystanie
promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego w kosmetologii. Promieniowanie laserowe,
lasery, wpływ promieniowania laserowego na tkanki, zastosowanie laserów w kosmetologii.
Fizyczne właściwości układów rozproszonych: rodzaje układów dyspersyjnych, układy koloidalne
i ich właściwości, układy dyspersyjne stosowane w kosmetologii, emulsje, żele, mikrocząstki i
liposomy.
Ćwiczenia:
Wyznaczanie liczb przenoszenia oraz ruchliwości jonów w polu elektrycznym. Pomiar siły
elektromotorycznej ogniw: stężeniowego, Daniela Volty i redox. Pomiary przewodnictwa
elektrolitu. Badanie właściwości światła laserowego. Efekty działania promieniowania laserowego
na komórki. Wpływ uczulacza fotodynamicznego. Interakcja światła z materią. Absorpcja światła.
Wyznaczanie widm absorpcji wybranych biomolekuł. Koloidy. Trwałość układów koloidalnych.
Oczyszczanie koloidów (dializa i elektrodializa). Wyznaczanie ładunku cząstek koloidalnych
metodą elektroforezy swobodnej. Emulsje, otrzymywanie, rozpoznawanie ich typu i ocena
trwałości. Właściwości błon biologicznych. Liposomy, preparatyka i ich ładowanie substancją
barwną. Określanie wielkości cząsteczki lipidu poprzez pomiar powierzchni warstwy
monomolekularnej. Lepkość. Badanie wpływu temperatury na lepkość dynamiczną i właściwą
roztworów. Wykorzystanie pomiarów lepkości do wyznaczania punktu izoelektrycznego białka
•
•
wykłady z prezentacją multimedialną,
ćwiczenia laboratoryjne.
Zaliczenie na podstawie oceny ćwiczeń praktycznych oraz kolokwiów.
•
•
•
•
Jaroszyk F.: Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
S. Miękisz, A. Hendrich, Wybrane zagadnienia z Biofizyki. Volumed, Wrocław 1998
Pilawski A.: Podstawy biofizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1985
Hrynkiewicz A. Z.: Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo
Naukowe PWN,Warszawa1999
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
Efekty kształcenia
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
P-W01
Zna fizyczne podstawy procesów fizjologicznych (krążenia, wymiany
K1-W07
1
P-W02
P-W03
P-W04
P-U01
P-U02
P-K01
substancji).
Zna naturę i oddziaływanie czynników fizycznych na żywe organizmy.
Zna strukturę i właściwości błon biologicznych, rozumie mechanizmy
transportu przez błony.
Posiada wiedzę o biofizycznych aspektach diagnostyki i terapii.
Potrafi opisać i zinterpretować zjawiska biofizyczne w tym zachodzące
w organizmach żywych pod wpływem czynników fizycznych
środowiska.
Umie wyznaczyć wartości określonych parametrów fizycznych w
organizmach żywych i ich otoczeniu.
Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych
pomiarów i obserwacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Bilans
nakładu pracy
studenta
Nr efektu
kształcenia
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do sprawdzianu cząstkowego
przygotowanie do egzaminu
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym [35+8+28+10+8]
Metody weryfikacji efektu kształcenia
K1-W12
K1-W07
K1-U15
K1-U14
K1-K08
10 x 1h
7 x 5h
4 x 2h
Razem
10h
35h
8h
53h
7 x 4h
2 x 10h
1 x 20h
Razem
Ogółem
ECTS
53h
28h
20h
20h
68h
121h
4
ECTS
2
89h
3
P-W01
wejściówka na ćwiczenia
P-W02
wejściówka na ćwiczenia
P-W03
wejściówka na ćwiczenia
P-W04
wejściówka na ćwiczenia
P-U01
obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
P-U02
ocena wyciąganych wniosków z
eksperymentów
Podsumowujące
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdzian cząstkowy
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdzian cząstkowy
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdzian cząstkowy
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdzian cząstkowy
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdziany cząstkowe
zaliczenie praktyczne ćwiczenia,
sprawdziany cząstkowe
P-K01
ocena zdolności do samodzielnej pracy
zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Data
opracowania
programu
Formujące
K1-W11
27.02.2014 r.
Program opracował
prof. dr hab. Marian Tomasiak
2
Download