laboratoryjna diagnostyka pediatryczna

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Analityka Medyczna
Poziom i forma
studiów
jednolite studia
magisterskie
stacjonarne
niestacjonarne
Laboratoryjna diagnostyka
3
Punkty ECTS
pediatryczna
Zakład Laboratoryjnej
dr hab. Bogdan Cylwik
Osoba odpowiedzialna
Diagnostyki Pediatrycznej
Semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć i
obowiązkowy
VIII
15
30
0
liczba godzin
Celem nauczania jest wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie doboru i interpretacji wyników
Cel kształcenia
badań laboratoryjnych u dzieci
Wykłady:
Podstawy badań cytogenetycznych we wrodzonych zaburzeniach chromosomalnych u dzieci.
Odrębności hematopoezy u noworodków i małych dzieci. Diagnostyka wybranych niedokrwistości
wieku rozwojowego. Nowoczesna diagnostyka białaczek i niedoborów immunologicznych u
dzieci. Wczesna diagnostyka hemoglobinopatii. Diagnostyka zaburzeń hemostazy u noworodków i
małych dzieci. Wybrane choroby wieku rozwojowego: celiakia, mukowiscydoza, alergie
pokarmowe, zespół Reye’a, dystrofie ze szczególnym uwzględnieniem dystrofii Duchenne’a,
choroba Wilsona, choroby spichrzeniowe. Odrębności przemiany bilirubiny u noworodków i
małych dzieci. Laboratoryjna diagnostyka wrodzonych zaburzeń hormonalnych. Odrębności
fizjopatologiczne nerek u dzieci oraz diagnostyka zespołu nerczycowego. Immunologiczna
diagnostyka chorób tkanki łącznej występujących u dzieci. Diagnostyka laboratoryjna zatruć
metalami i zaburzenia przemiany metalami u dzieci. Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby u
dzieci.
Ćwiczenia
Oznaczanie magnezu i żelaza, wapnia, wapnia zjonizowanego w surowicy krwi. Badanie ogólne
moczu, badania biochemiczne i ich interpretacja w diagnostyce chorób nerek u dzieci. Oznaczanie
Na i K w dobowej zbiórce moczu. Morfologia krwi obwodowej u noworodków, wcześniaków i
Treści
małych dzieci. Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej w niedokrwistościach wieku
programowe
rozwojowego. Ocena prawidłowych oraz patologicznych preparatów krwi obwodowej
noworodków, wcześniaków i małych dzieci. Interpretacja wyników wykonanych metodą
cytometrii przepływowej. Laboratoryjna diagnostyka wrodzonych wad przemiany aminokwasów.
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych zaburzeń hormonalnych. Oznaczanie hormonów tarczycy
(TSH, fT3, fT4, GH, IGF1, kortyzolu, ACTH). Zaburzenia przemiany węg1owodanowej u dzieci
oraz badania laboratoryjne w diagnostyce cukrzycy. Wykonanie oznaczania poziomu glukozy we
krwi włośniczkowej. Badania oceniające gospodarkę wapniowo-fosforanową i laboratoryjna
diagnostyka krzywicy. Oznaczanie poziomu wapnia całkowitego i zjonizowanego. Podstawy
diagnostyki chorób uwarunkowanych zaburzeniami chromosomów u dzieci. Ocena kariotypu w
najczęściej spotykanych zaburzeniach genetycznych. Immunologiczna diagnostyka chorób tkanki
łącznej. Wykrywanie czynnika reumatoidalnego i przeciwciał przeciwjądrowych (ANA, dsDNA,
Scl-70, SM-RNP), wykonanie odczynu antystreptolizynowego (ASO). Badanie płynu mózgowordzeniowego w chorobach OUN wieku rozwojowego. Mikroskopowa ocena barwionych
preparatów PMR wykonanych w cytowirówce. Odrębności diagnostyki zaburzeń równowagi
kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej u dzieci. Oznaczanie parametrów równowagi
kwasowo-zasadowej i oksymetrii. Oznaczanie markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i
C (HBs, anty-HBs, HBe, anty-HBe, anty-HCV).
Formy i metody  wykłady z prezentacją multimedialną
dydaktyczne
 ćwiczenia laboratoryjne
Forma i
warunki
 zaliczenie następuje w oparciu o oceny cząstkowe z ćwiczeń
zaliczenia
1. Sacha J.: Choroby autoimmunologiczne u dzieci. Warszawa 2005.
2. Dembińska-Kieć A, Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii
Literatura
klinicznej. Elsevier, Wrocław 2002.
podstawowa
3. Kokot F, Kokot S.: Badania laboratoryjne - zakres norm i interpretacja. Warszawa 2002.
1. Weimann E, Horneff G.: Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii.
Literatura
Warszawa 2008.
2. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Indyga J.: Badania laboratoryjne w hematologii. Warszawa
uzupełniająca
2003.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P-W01
P-W02
P-W03
P-U01
P-U02
P-U03
P-U04
P-K01
Bilans nakładu
pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe
Nr efektu
kształcenia
P-W01
P-W02
P-W03
P-U01
P-U02
P-U03
P-U04
P-K01
Data
opracowania
programu
3. Cabalska B.: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci. PZWL, Warszawa 2002
Odniesienie do
Efekty kształcenia
kierunkowych
efektów kształcenia
Wykazuje znajomość podstawowych jednostek chorobowych najczęściej
K_W05, K_W30
występujących u dzieci.
Zna wartości referencyjne badań laboratoryjnych u dzieci w zależności od
wieku w zakresie hematologii, biochemii klinicznej, analityki ogólnej i
K_W13
gospodarki hormonalnej
Zna testy czynnościowe wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń
K_W23, K_W24,
hormonalnych u dzieci
Potrafi zaproponować rodzaje badań wykonywanych u dzieci
K_U29
Potrafi samodzielnie wykonać badania morfologii krwi, równowagi
K_U13, K_U15
kwasowo-zasadowej
Potrafi wykonać rozmazy krwi pełnej, preparaty barwione płynu mózgowoK_U15, K_U20
rdzeniowego i płynów z jam ciała
Jest zdolny do samodzielnej interpretacji wyników badań biochemicznych i
K_U08
hematologicznych u dzieci
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
K_K04
zawodu diagnosty laboratoryjnego
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach
15 x 1h
15h
udział w ćwiczeniach
15 x 2h
30h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
1 x 1h
1h
RAZEM
46h
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do ćwiczeń
15 x 1h
15h
przygotowanie do zaliczenia
1 x 10h
10h
RAZEM
25h
Ogółem
71h
ECTS
3
ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
46h
bezpośredniego udziału nauczyciela
2
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
51h
2
[30h+1h+15h+5h]
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące
Podsumowujące
wejściówka na ćwiczenia
zaliczenie
wejściówka na ćwiczenia
zaliczenie
wejściówka na ćwiczenia
zaliczenie
wejściówka na ćwiczenia
zaliczenie praktyczne ćwiczenia
wejściówka na ćwiczenia
zaliczenie praktyczne ćwiczenia
ocena pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie praktyczne ćwiczenia
ocena pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie praktyczne ćwiczenia
ocena pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie
15.03.2013 r.
Program opracowała
prof. dr hab. Jolanta Wysocka
Download