Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

advertisement
Deklaracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach
pierwszego stopnia
Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………………..
Ukończony kierunek pokrewny …………………………………………………………………….
Kierunek studiów: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Kierunek traktowany jest jako pokrewny jeśli łączna liczba godzin treści z
przedstawionego poniżej zakresu, które kandydat zrealizował w ramach studiów
pierwszego stopnia jest nie mniejsza niż 524 .
Lp. Grupa treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Liczba godzin
zrealizowanych przez
kandydata na studiach
pierwszego stopnia w
zakresie
poszczególnych treści
kształcenia
Weryfikacja przez
dziekana
Botanika z fitofenologią
Fizjologia roślin
Chemia
Ekonomia
Gleboznawstwo
Ekologia ogólna
Wybrane działy zoologii
Biotechnologia roślin
Genetyka i hodowla roślin
Podstawy wirusologii, bakteriologii i
mikologii
Żywienie roślin
Uprawa roślin rolniczych
Uprawa roślin ogrodniczych
Entomologia ogólna
Fitopatologia ogólna
Entomologia stosowana
Fitopatologia szczegółowa
Uprawy leśne
Herbologia
Metody i techniki ochrony roślin
Organizmy pożyteczne i ich powiązania
z agrofagami
Programy komputerowe w ochronie
roślin
Podstawy prawne ochrony roślin i
kontroli fitosanitarnej
Diagnostyka patogenów roślin
Diagnostyka szkodników roślin
Mikroorganizmy środowiska glebowego i
Strona 1 z 2
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ich wpływ na rośliny
Biologiczna ochrona roślin
Techniki entomologiczne
Integrowana ochrona roślin
Diagnostyka mikroorganizmów
kwarantannowych
Procedury i praktyki w laboratoriach
granicznych
Nabywanie, stosowanie i obrót
środkami ochrony roślin
Doradztwo i organizacja ochrony roślin
Podpis studenta: …………………………………
Podpis dziekana: ……………………………….
Kandydaci przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać: wypełnioną
deklarację kierunku pokrewnego, dyplom wraz suplementem lub indeks.
Lublin, ……………………………………………
Strona 2 z 2
Download