Pobierz prezentację Cytometria Przepływowa

advertisement
Cytometria przepływowa
FACS – Fluorescence activated cell sorting
FacsCalibur
• Producent – Becton Dickinson
• Rok produkcji 2010
• System akwizycji danych rejestruje komórki lub
cząstki biologiczne przepływające z częstością >
3000 na sek.
FacsCalibur
• Model dwulaserowy:
– laser argonowy – 488 nm
– laser diodowy – 635 nm
– Czterokolorowy czyli 4 fluorescencje: FL1, FL2,
FL3 i FL 4
Budowa
• Układ ciśnieniowo-cieczowy (pompa, zbiorniki, filtry)
– zapewnia przepływ próbki przez aparat
• Układ optyczny (laser, pryzmaty, soczewki, filtry) –
wzbudzanie i detekcja sygnałów z fluorochromów
• Układ elektroniczny (detektory, wzmacniacze) –
przetwarzanie i obrazowanie danych
Układ ciśnieniowo-cieczowy
zawiesina
komórek
ciecz osłaniająca
fluorescencja
promień lasera
wg Purdue University Cytometry Laboratories
Układ optyczny
Zadania:
– Wzbudzanie fluorochromów (barwników)
– Detekcja sygnałów z fluorochromów na
odpowiednich fotopowielaczach(detektorach)
Układ elektroniczny
Zadania:
- Przekazanie sygnału z detektorów do
komputera.
- Przetworzenie informacji na dane graficzne i
statystyczne
Analiza cytometryczna określa:
– Względną wielkość komórek oraz ich
wewnętrzne zróżnicowanie
– Badanie struktur komórkowych
wyznakowanych odpowiednimi układami
przeciwciało-barwnik
Właściwości FSC i SSC
Detektor rozproszenia pod kątem 90 stopni
Laser
Detektor rozproszenia na
wprost
Rozproszenie na wprost FSC
• mierzone wzdłuż osi padającego światła lasera
• określa wielkość komórki
Rozproszenie boczne SSC
• mierzona pod kątem 90° w stosunku do wiązki laserowej
• światło laserowe odbite i rozproszone
• określa gęstość i liczbę ziarnistości
11
Analiza wieloparametrowa
Do analizy i obrazowania danych stosuje się kilka typów
wykresów:
– jednowymiarowe
– dwuwymiarowe
– perspektywiczne
Wykres jednowymiarowy – histogram
- analizuje intensywność fluorescencji jednego parametru
Wykres dwuwymiarowy
- kropkowy, gęstości (każda kropka reprezentuje pojedynczą komórkę)
- analizuje intensywność fluorescencji dwóch parametrów
Wykres perspektywiczny (trójwymiarowy)
Parametry mierzone cytometrem
przepływowym
• Strukturalne
– rozmiar
– kształt
– cytoplazmatyczne ziarnistości
– zawartość barwnika np. hemoglobina, barwniki
fotosyntetyczne, porfiryny
– aminokwasy fluoryzujące w białkach np. tryptofan,
tyrozyna
– zawartość DNA, RNA, białek, lipidów, cukrów,
powierzchniowych antygenów
Parametry mierzone cytometrem
przepływowym
• Funkcjonalne
– ładunek powierzchniowy
– ekspresję receptorów powierzchniowych
– integralność błony (żywotność - apoptoza)
– aktywność enzymów np. MPO
Kliniczne zastosowanie cytometrii
przepływowej
• Diagnostyka immunologiczna
–
–
–
–
–
–
niedobory odporności – pierwotne i wtórne
diagnostyka alergii in vitro
diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
transplantologia narządowa i komórkowa
ocena subpopulacji limfocytów
ocena stanu funkcjonalnego komórek
Kliniczne zastosowanie cytometrii
przepływowej
• Diagnostyka hematologiczna
• Diagnostyka onkohematologiczna
– fenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych
– analiza profilu DNA komórek nowotworowych – w trakcie
chemioterapii
– wykrywanie choroby resztkowej
Zalety
• Jednoczesny pomiar wielu elementów tzw. „multiplexing” pojedynczych
komórek
• Analiza populacji na zasadzie cell-by-cell
• Badanie całych komórek, jąder, mikrofragmentów komórkowych
• Materiał badawczy – krew obwodowa, szpik kostny, węzeł chłonny, PMR,
BAL, fragment tkanki
• Oszczędność materiału
• Analiza dużej populacji komórek (dane zbierane co najmniej dla 10.000
komórek na próbkę)
• Krótki czas analizy
• Zastosowanie do analizy o różnym charakterze (diagnozowanie choroby,
monitorowanie terapii)
Download