Mięsień serca

advertisement
Podziały
Niewydolność serca:
• ostra vs przewlekła
• skurczowa vs rozkurczowa
• lewokomorowa vs prawokomorowa
• wyrównana vs niewyrównana
Przyczyny(1)
Upośledzenie kurczliwości
Utrata elementów kurczliwych:
- choroba niedokrwienna serca
- zapalenia mięśnia serca
- kardiomiopatie (zastoinowe)
Przyczyny(2)
Upośledzenie kurczliwości
Wzrost obciążenia następczego:
- nadciśnienie tętnicze
- koarktacja aorty
- zwężenie ujść tętniczych
Przyczyny(3)
Upośledzenie kurczliwości
Wzrost obciążenia wstępnego:
- niedomykalność zastawek
- przecieki na poziomie dużych naczyń i serca
Przyczyny(4)
Ograniczenie napływu komorowego
Zwężenie zastawek przedsionkowo-komorowych
Śluzaki przedsionków
Zapalenie zaciskające osierdzia lub z dużą ilością płynu
Tachyarytmie
Kardiomiopatia restrykcyjna
Przyczyny(4)
Ograniczenie napływu komorowego
Upośledzenie podatności komór:
- przerost komór
- kardiomiopatia przerostowa i restrykcyjna
- nacieczenie mięśnia serca
- kardiomiopatia niedokrwienna
Przyczyny (5)
Krążenie hiperkinetyczne
Nadczynność tarczycy
Niedokrwistość
Marskość wątroby
Przetoki tętniczo-żylne
Ciąża
Stany gorączkowe
pojemność minutowa - CO - (L/min)
16
14
12
10
8
D
A
6
4
C
2
B
0
-4
-2
0
2
4
6
8
10 12
ciśnienie w prawym przedsionku (mmHg)
14
pojemność minutowa - CO
(L/min)
5
2,5
0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
ciśnienie w prawym przedsionku (mmHg)
14
Diagnostyka
Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca
i
Obiektywny dowód dysfunkcji serca
i
Odpowiedź na właściwe leczenie
Diagnostyka (c.d.)
Objawy o większej swoistości:
- orthopnoë
- napadowa duszność nocna
- przepełnienie żył szyjnych
- trzeszczenia nad płucami
- powiększenie sylwetki serca
- ostry obrzęk płuc
- rytm cwałowy
- podwyższone ciśnienie żylne (15 cm H2O)
- refluks wątrobowo-szyjny
Diagnostyka (c.d.)
Objawy o mniejszej swoistości:
- obrzęki obwodowe
- kaszel nocny
- duszność wysiłkowa
- powiększenie wątroby
- przesięki do jam ciała
- przyśpieszenie częstości skurczów serca
NYHA
Klasa I: Dolegliwości pojawiają się przy większych wysiłkach
lub zwykłe codzienne czynności nie wywołują objawów
Klasa II: Przeciętne wysiłki dają umiarkowane dolegliwości
Klasa III: Przeciętne wysiłki ujawniają nasilone dolegliwości
Klasa IV: Dolegliwości spoczynkowe
Zwykłe, przeciętne, większe ???
NYHA (c.d.)
Klasa wg NYHA
Śmiertelność pięcioletnia %
I
10 - 20
II
10 - 20
III
50 - 70
IV
70 - 90
Diagnostyka (c.d.)
Objawy
EKG, rtg klp lub NPY
Echokardiografia
(angiografia izotopowa - RNA, SPECT
rezonans magnetyczny - CMR)
Ocena etiologii
stopnia zaawansowania
typu niewydolności
Wybór leczenia
Badania dodatkowe
(koronarografia)
KATECHOLAMINY
β1
HR
kurczliwość
α1
β2
FFA
RAA
skurcz naczyń
reabsorbcja Na+
 preload
 afterload
 zużycie tlenu
KATECHOLAMINY
NA w normie < 100 pg/ml
600-900 pg/ml - wzrost śmiertelności o 50%
>900 pg/ml - wzrost śmiertelności o 80%
Mięsień serca - miocyt
Angiotensyna II
AT1
kardiomiocyt
Reprogramowanie na poziomie genów
- Łańcuchy miozyny (-MHC)
- Łańcuchy aktyny mięśni
poprzecznie prążkowanych
Mięsień serca - fibroblast
Angiotensyna II
AT1
fibroblast
regulacja „w górę” (up-regulation)
- TGF-
- kolagen typu I
- kolagen typu III
- fibronektyna
ANP (BNP)
Wykładnik:
uszkodzenia funkcji skurczowej lewej komory
przeciążenia (objętościowego) lewej komory
skuteczności leczenia
Przyczyny pogorszenia I
Sercowe
- migotanie przedsionków
- inne nadkomorowe zaburzenia rytmu
- bradykardia
- wystąpienie lub pogorszenie niedomykalności
mitralnej lub trójdzielnej
- niedokrwienie mięśnia sercowego
(często bezobjawowe), zawał serca
- nadmierne zmniejszenie obciążenia wstępnego (diuretyki + iACE)
Przyczyny pogorszenia II
Pozasercowe
- nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących podaży sodu
i płynów oraz przyjmowania leków
- ostatnio włączone leki (antyarytmiczne inne niż
amiodaron, β- blokery, niesterydowe leki przeciwzapalne,
werapamil, diltiazem)
- nadużywanie alkoholu
- niewydolność nerek (nadmierne stosowanie diuretyków)
Przyczyny pogorszenia III
Pozasercowe cd
- zakażenie
- zatorowość płucna
- dysfunkcja tarczycy (np.: w związku ze stosowaniem
amiodaronu)
- niedokrwistość (utajone krwawienie)
Download