Problemy zdrowotne i rozwojowe u dzieci

advertisement
Zaburzenia w rozwoju dzieci
Problem niepełnosprawności istnieje od
zawsze.
Jest to trudna sytuacja, dla każdej dotkniętej
niepełnosprawnością osoby oraz dla jej
rodziny.
Niepełnosprawność dziecka jest problemem
szczególnym….
Zaburzenia rozwoju u dzieci
Kryteria diagnostyczne
w ICD 10 DSM IV
1. Upośledzenie umysłowe
2. Dysfunkcje sensoryczne
wzrok, słuch
3. Autyzm
4. Całościowe zaburzenia w
rozwoju
Zespół Retta
Zespół Aspergera
5. MPD
6 UU ze sprzężonym
kalectwem
Kryteria diagostyczne
w ICD 10 DSM IV
1. Trudności w uczeniu się
2. Dysleksja
3. Dysgrafia
4 Dysortografia
5. Dyskalkulia
6. Zaburzenia mowy, trudności
z artykulacją, echolalie
5. Zaburzenia koordynacji
ruchowej
7. Zaburzenia koncentracji
Rodzaje diagnozy
pedagogiczna
logopedyczna
psychologiczna
medyczna
Upośledzenie umysłowe
upośledzenie
IQ
Wiek
Rozwojowy
(lata)
Poziom
edukacyjny
Pomoc
lekkie
69-50
12-9
Szkoła
podstawowa
wsparcie
umiarkowane
49-35
8-6
Szkoła
specjalna
pomoc
znaczne
34-20
5-3
Szkoła
życia
Ciągła
opieka
głębokie
19-0
<2
---
instytucje
SPECYFIKA DIAGNOZOWANIA OSÓB
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Główną przyczyną występowania trudności w
diagnozowaniu osób upośledzonych umysłowo:
jest niższe od przeciętnego ogólne
funkcjonowanie intelektualne, trudności w
przystosowaniu społecznym oraz trudności w
funkcjonowaniu emocjonalnym.

Do głównych trudności należy stawiany opór
podczas diagnozy, niechęć wykonywania zadań
testu, brak rozumienia wydawanych przez osobę
diagnozującą poleceń.
ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE U DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
POSTAWY RODZINY- POSTAWY OTOCZENIA
ZALEŻNIE OD ICH NASILENIA I CZĘSTOTLIWOŚCI
AGRESJA
AUTOAGRESJA
MOCZENIE SIĘ
ZABURZENIA
ZANIECZYSZCZANIE
SNU
ZABURZENIA
ODŻYWIANIA
MASTURBACJA
CHARAKTER ZABURZEŃ
(L. Wing)
Nieprawidłowości w rozwoju
społecznym
Deficyty i dysfunkcje
w porozumiewaniu się
Obecność sztywnych
wzorców zachowania,
aktywności i zainteresowań
ASD
PRZYCZYNY AUTYZMU
ŚRODOWISKO?
GENETYKA ?
SZCZEPIENIA ?
WIRUSY ?
ASD
METALE TOKSYCZNE
ANTYBIOTYKI ?
Trudności w uczeniu się
to problem całej rodziny
Dysleksja
Dysgrafia
Zaburzenia emocjonalne
ADHD
Zaburzenia fragmentaryczne
Dziecko przed telewizorem
Maluchy
naśladują
zachowania
agresywne
oglądane w
telewizji.
Dziecko przy komputerze

Komputer uczy i
bawi.
 Może
doprowadzić do
uzależnienia od
gier
komputerowych
czy internetu
 Niezbędna
kontrola
To właśnie tu dziecko zdobywa swoje
pierwsze doświadczenia społeczne, uczy
się określonych zachowań, norm
postępowania, poznaje różnorodne formy,
wzorce i nakazy. Rozwija swoją
indywidualność, osobowość i psychikę.
 Dobrze przygotowani rodzice to sukces w
terapii dziecka

POSTAWY RODZICÓW
WOBEC DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 Akceptacja
i miłość
 Jawne odrzucenie
 nadmierna
opiekuńczość
Rewalidacja Rehabilitacja
Zaburzenia
w rozwoju
Wczesna
interwencja
Opieka medyczna
i wsparcie
społeczne
Efekty
Rewalidacji
Rehabilitacji
Pomoc rodzinie
Rodzice to terapeuci własnego dziecka
Jednym z głównych zadań w opiece nad rodziną z
dzieckiem niepełnosprawnym jest odpowiednio
realizowana opieka zdrowotna
Edukacja
Informacja o
dostępności
terapii
Jedno z głównych zadań
zespołu terapeutycznego
Zdrowe relacje w
rodzinie
RODZAJE TERAPII:
METODA DELACATO,
SNOEZELEN, MASAŻ SHANTALA,
MASAŻ LOGOPEDYCZNY,
HIPOTERAPIA, DOGOTERAPIA
METODA KNILLÓW
SHERBORNE, PORANNY
KRĄG, METODA DOMANA
METODY POLECANE
DO
INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU
TERAPEUTYCZNEGO
METODA AFFOLTER,PROGRAM
„SENSOR”, METODA DENNISONA
PIKTOGRAMY
METODA IVARA LOVAASA
PROGRAM TEACCH, PROGRAM
PLANSZOWY PCTP,
PROGRAM EDU-JURCZYSZYN-CZ 1
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Tarcze szklane obrazkowe- z namalowanymi obrazami
Tarcze bezbarwne-powodują
załamanie obrazu
Dziękuję za uwagę
Download