Dotyczy postępowania nr IAiR/04/1141/2017

advertisement
Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1/2014
Dziekana Wydziału Mechatroniki PW
Dotyczy postępowania nr IAiR/04/1141/2017
Warszawa, dnia …………………….
Oferta zawarcia umowy cywilnej
o dzieło naukowe
w trybie art. 4 p. 8 Ustawy PZP (Zarządzenie nr 8/2013 ze zmian. Dziekana Wydziału Mechatroniki PW)
Oferent: ……………………………………………………………………….…………………….
tytuł naukowy, imię i nazwisko
Miejsce pracy: …………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………..
Dane kontaktowe (tel., e-mail): ……………………………………………………………………
Przedmiot umowy: “Implementacja algorytmów sterowania dla rotacyjnej pompy wspomagania
pracy serca pracującej w układzie koniuszek serca - aorta”
W ramach projektu: Nr Pol-Nor/207657/71/2013 pt. „Modelling of ventricular assist devices in
the apex of the heart - artery configuration for the purposes of control algorithms development”.
Proponowany konspekt realizacji umowy: ………………………………………………………
Termin realizacji umowy: ……………………………………………………………..…………..
Liczba lat pracy w dziedzinie przedmiotu umowy: ………………………………………..…….
Wykaz publikacji w dziedzinie przedmiotu umowy w okresie ostatnich 3 lat: …………..……
Proponowany koszt realizacji umowy: …………………………………………….. PLN
Oferent oświadcza, że spełnia wymagania stawiane oferentowi zgodnie z ogłoszeniem.
Download