KONKURS OFERT

advertisement
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
KONKURS OFERT
NR 1/2017
z dnia 15 maja 2017 r.
Zamówienie dotyczy projektu Uruchomienie produkcji nowego typu mebli kuchennych w oparciu
o wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania frontów meblowych zintegrowanych z niskonapięciową
instalacją elektryczną, na który Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2
„Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.
TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest: „Rozbudowa z przebudową hali
produkcyjnej mebli w m. Krzyżowej Dolinie przy Poprzecznej 17A na działkach oznaczonych w
operacie ewidencji gruntów i budynków numerami nr 1030/90, nr 881/90, k.m. 1, obręb
Krzyżowa Dolina, gmina Ozimek, teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności
zabudowy i usług rzemieślniczych”
TERMIN SKŁADANIA OFERT
02.06.2017 r.
ZAMAWIAJĄCY
Stolarstwo Usługi Meblowo Budowlane
Adrian Halupczok
46-040 Krzyżowa Dolina, ul. Poprzeczna 17a
tel./fax 077 465 14 76
[email protected]
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie
dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne w godz. 07.00–15.00.
Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
46-040 Krzyżowa Dolina
Poprzeczna 17a
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Adrian Halupczok
Tel. 602734950
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
46-040 Krzyżowa Dolina
Poprzeczna 17a
(województwo: opolskie, powiat: opolski, gmina: Ozimek)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa hali produkcji mebli o wymiarach
podstawowych 63,75 x 24,90 i wysokości 6,00 m. Do zadania budowlanego należy również
wykonanie łącznika halowego łączącego istniejącą hale montażu z nowopowstałą częścią hali
produkcji mebli oraz przebudowa części dachu na istniejącej hali obróbki drewna.
2) Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do
niniejszego zapytania.
3) Planowany termin podpisania umowy: czerwiec 2017 r.
4) Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1. umowy, został określony
w dokumentacji technicznej – stanowiącej załącznik do decyzji Nr 285/2017 z dnia 28 kwietnia
2017 r. ( znak: WB.6740.242.2017.KFC ) stanowiącej pozwolenie na budowę.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie prac budowlanych w ciągu maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1)
2)
3)
4)
5)
Udział w postępowaniu mogą brać podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa) – spełniające
następujące warunki:
posiadają aktualne UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w zakresie
objętym przedmiotem postępowania – celem weryfikacji tego warunku oferent zobowiązany jest
przedłożyć wypis z właściwej ewidencji (rejestru),
oferent posiada odpowiednią WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE – oferent powinien wykazać iż wykonał
w przeciągu ostatnich 3 lat dwie tego roboty budowlane o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł –
oferent zobowiązany jest potwierdzić ten warunek oświadczeniem, w którym wskaże wartość,
miejsce i rodzaj realizowanych prac.
oferent posiada odpowiedni POTENCJAŁ TECHNICZNY - oferent musi posiadać odpowiednie
zaplecze techniczne (posiada dostęp do odpowiedniego sprzętu i technologii) do wykonania
przedmiotu zamówienia – oferent zobowiązany jest potwierdzić wskazany warunek oświadczeniem.
oferent posiada odpowiednie OSOBY ZDOLNE DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA - oferent musi
dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, pozwolenia –
i potwierdzić wskazany warunek oświadczeniem.
oferent posiada odpowiednią SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ umożliwiającą realizację
przedmiotu umowy – oferent potwierdzi spełnienie wymaganego warunku oświadczeniem.
DODATKOWE WARUNKI
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj.
podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem
imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma
prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Oferent złoży oświadczenie, iż przyjmuje warunki umowy stanowiącej załącznik do niniejszego
ogłoszenia w wypadku niepodpisania umowy przez wybranego oferenta w terminie 7 dni od dnia
wyboru oferty – Zamawiający może dokonać powtórnego wyboru.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
zmiany istotnych regulacji prawnych.
LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)
Wypełniony formularz oferty,
Kosztorys na podstawie przedmiaru I,
Kosztorys na podstawie przedmiaru II,
Oświadczenie o braku powiązań,
Wypis z właściwej ewidencji (rejestru) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem postępowania,
Oświadczenie potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykonawcy, wraz z wykazem robót,
Oświadczenie w sprawie potencjału technicznego,
Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje,
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas
wyłaniania oferenta.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas
wyłaniania oferenta.
KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Cena: 50 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 50
pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do najniższej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena
netto najniższa / cena netto danej oferty) * 50 pkt.
Okres realizacji zamówienia: 30 pkt.
Łączny okres realizacji zamówienia podany w miesiącach (liczony od dnia podpisania umowy).
Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym okresem realizacji, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane
proporcjonalnie do najkrótszego okresu realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy okres
realizacji zamówienia / okres realizacji zamówienia danej oferty) * 30 pkt.
Okres gwarancji: 20 pkt.
60 miesięcy od daty zakończenia inwestycji - maksymalna ilość punktów. Kolejne oferty są oceniane
proporcjonalnie do najdłuższego okresu gwarancji zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji danej oferty /
60 miesięcy * 20 pkt.
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym,
tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące
oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
ZAŁĄCZNIKI
1. Dokumentacja projektowa
2. Przedmiar I
3. Przedmiar II
4. Formularz oferty
5. Wzór oświadczenia o braku powiązań
6. Wzór pozostałych oświadczeń
7. Wzór umowy
Download