tutaj

advertisement
Postępowanie nr: 01/2017
Warszawa, dn.10.02.2017
Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania (nazwa): Wykonanie stanowiska do badania urządzeń ograniczających przepięcia
Realizacja projektu w ramach konkursu nr. RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17 Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje
Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
Biuro Badawcze ds. Jakości
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
NIP 526-000-09-79
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia : Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ w Lublinie ul. M.Rapackiego 13
Podstawowe parametry jakie powinno spełniać stanowisko do badania urządzeń ograniczających przepięcia:














Znamionowy prąd udarowy na wyjściu: od 5kA do 100 kA dla impulsu 10/350µs wykorzystywanego do
badania ograniczników przepięć
Znamionowy prąd udarowy na wyjściu: od 50kA do 200 kA dla impulsu 10/350µs wykorzystywanego do
badania elementów systemów odgromowych
Kształt
generowanego
udaru
prądowego:
zgodnie
z
wymaganiami
punktu
8.1.1
normy PN-EN 61643-11:2012
Możliwość zmiany kształtu poprzez prostą wymianę elementów
Napięcie ładownia kondensatorów do 80 kV
Wbudowana sonda do pomiaru kształtu i amplitudy prądu wyjściowego
Funkcja automatycznego załączania i odłączania napięcia AC o wartości do 2kV i prądzie 5A do badanego
obiektu
Możliwość synchronizacji udarów z fazą napięcia AC
Możliwość realizacji sekwencji udarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61643-11
Rejestracja udarów ( nie tylko amplitudy, ale też kształtu ) - oscyloskopy cyfrowe pozwalające na
rejestrację przebiegów prądowych i napięciowych
System kamer dający możliwość rejestracji przebiegu próby i rejestrację obrazu w podczerwieni
Oprogramowanie zapewniające akwizycję, obróbkę oraz edycję zarejestrowanych przebiegów.
Zasilanie generatora poprzez sieć 3-fazową niskiego napięcia
Zabezpieczenie stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
3. Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy od momentu podpisania umowy
Termin płatności – 14 dni od otrzymania faktury, przewidujemy możliwość wypłacenia zaliczek zgodnie z warunkami
umowy, wysokość zaliczek nie może przekroczyć 70% całkowitej kwoty zamówienia
Okres gwarancji – 24 miesiące od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego
1
4.
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
- cena - waga 50 %
- parametry techniczne - waga 45 %
- okres gwarancji - waga 5 %
Kryteria oceny :
Najniższa oferowana cena i najdłuższy okres gwarancji będą dawały maksymalną wartość procentową, inne oferty będą
pomniejszane o różnicę procentową pomiędzy poszczególnymi o ofertami. Ta różnica procentowa będzie odejmowana od
maksymalnej wartości wagi danego kryterium. Kryterium dotyczące parametrów technicznych ocenione będzie przez zespół
ekspertów składający się z co najmniej trzech pracowników Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ Lublin.
5.
Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert: oferty prosimy przesyłać droga mailową do dn. 13.03.2017 na
adres :[email protected]
6.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
─
─
─
Oferta cenowa - zał. nr 1
Informację dotyczącą terminu realizacji i warunków gwarancji
Specyfikację techniczną stanowiska zawierającą opis spełnienia wymaganych parametrów technicznych
7. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu,
ew. ubezpieczenia).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem
wyznaczonym na składanie ofert.
9. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z wnioskodawcą.
10. Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie
internetowej.
11. Osoba do kontaktu:
Marcin Ocioszyński Dyrektor SEP-BBJ
tel. +48 733777765
[email protected]
Sprawy techniczne:
Dariusz Szczepanowski Kierownik Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ
tel. +48 531539114
[email protected]
Zatwierdził i podpisał:
Marcin Ocioszyński
2
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Warszawa, dn. 10.02.2017
Dot. postęp. nr. 01/2017
OFERTA
Ja/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
z siedzibą:.................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:
…………………………………………………………………………………………….………………
Oferujemy:
………………………………………………………………………………………………………………………
dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu
za cenę netto:...........................................zł,
plus podatek VAT ....................................zł
tj. cena brutto.............................................zł
słownie:.....................................................................................................................................................
Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – …………………………………………………………………
Termin płatności – …………………………………………………………………
Okres gwarancji – …………………………………………………………………
……………………….. – …………………………………………………………………
........................................................
Miejscowość i data
....................................................................................................
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
3
Download