ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

advertisement
WNB.2410.23.2016.AM
Wrocław, 09.11.2016 r.
Dotyczy zapytania ofertowego pn.
Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki
Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanonia 6/8 we
Wrocławiu drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego sprzętu pracowników
Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja, uruchomienie
w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi
zamawianego sprzętu pracowników Zamawiającego.
2.
Kody CPV:
33191110-9 Autoklawy
38310000-1 Wagi precyzyjne
38436300-3 Wstrząsarki inkubacyjne
38436100-1 Wytrząsarki mechaniczne
38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria
42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
3.
W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalację,
uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego sprzętu pracowników Zamawiającego.
4.
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.
5.
Adres dostawy: Instytut Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław.
III. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
08.11.2016
3.
3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
A-Biotech
M. Zemanek-Zboch Sp. J.
ul. Strzegomska 260A
54-432 Wrocław
5) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty:
34 838,27 PLN
 Oferta z najniższą ceną:
34 838,27 PLN
 Oferta z najwyższą ceną:
37 566,98 PLN
Download