Zaproszenie do składania ofert - Ursynowskie Centrum Sportu i

advertisement
Warszawa, 02.12.2015 r.
Zapytanie ofertowe
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122;
zaprasza w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej dotyczącej pełnienia
zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
02.09.1997r. na potrzeby Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
(jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego) zgodnie z poniższą specyfikacją:
Charakter działalności: Sport i rekreacja (hale sportowe, siłownie, kryte pływanie),
I. Obiekty objęte zakresem usługi:
1. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (siedziba), ul. Pileckiego 122, Arena
Ursynów, cześć K (Arena Active Club),
2. Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda”, ul. Hirszfelda 11,
3. Zespół Obiektów Sportowych „Moczydło”, („Aqua Relaks”) ul. Wilczy Dół 4,
4. Zespół Obiektów Sportowych „Hawajska”, ul. Hawajska 7,
5. Zespół Obiektów Sportowych „Koncertowa”, ul. Koncertowa 4
II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2016 - 31.12.2016 roku,
III. Zakres przedmiotu zamówienia
1. Pełnienie zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2
września 1997 r. oraz dodatkowo:
 Organizacja i prowadzenie szkoleń okresowych pracowników realizowanych
w grupach i indywidualne co najmniej 2 razy w roku dla każdej z grup
pracowniczych
(
robotnicza,
administracyjna,
osób
kierujących
pracownikami) w siedzibie Zamawiającego.
 Udzielanie konsultacji (stały „konsultant”,)
 Pełnienie stałych dyżurów 1 raz w tygodniu (średnio 3 godziny
tygodniowo), w obiektach Zamawiającego (konsultacje, szkolenia
wstępne).
Zatrudnienie: ok. 115 pracowników
IV. Stanowiska pracy w UCSiR:
1. biurowe (administracja, obsługa kasjersko-recepcyjna),
2. techniczne (praca w porze nocnej): obsługa zaplecza sportowego (obsługa
basenów, hal, sprzętowi), sprzątaczki, szatniarki, pracownicy techniczni
gospodarzy,
3. instruktorzy rekreacji ruchowej (siłownie), pływania (baseny),
4. kierownicy obiektów.
V. Wymagania dodatkowe (nie wynikające z przepisów o służbie BHP):
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci posiadający:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze firm o podobnym profilu działalności, w
szczególności obsługi
pracowników na stanowiskach technicznych (hale
sportowe), instruktorskie (baseny, siłownie).
 odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
VI. Dokumenty wymagane do oferty
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym na
podstawie złożonych dokumentów.
Do oferty należy dołączyć:
1. wykaz co najmniej 3 usług świadczonych, a przypadku usług okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat, z których każda
trwała(trwa) co najmniej 1 rok a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie w zakresie obsługi BHP firm o podobnym profilu stanowisk pracy,
, wykaz powinien zawierać: datę wykonania usługi, podmiot dla którego usługa
została wykonana, zakres, wartość, wraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia – kopie.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
VII. Kryterium wyboru:
1. Najkorzystniejszą ofertą dla Zamawiającego będzie ta, która przedstawi najniższą
łączną cenę brutto realizacji niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru.
W przypadku zainteresowania, ofertę cenową należy przesłać do dnia 10.12.2015 r. do
godziny 15:30 zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)
na adres mailowy: [email protected], lub pocztą na adres Ursynowskie Centrum Sportu i
Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa lub nr faxu: 022 334-62-11
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
W sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest Pani Joanna Łobocka, 022 334-62-27,
W sprawach formalnych: Monika Szlęzak, 022 334-62-45, [email protected]
Download