ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ

advertisement
ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nr sprawy: G.XIII.2310 – 58/15
Wykonawca :
............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa)
adres: ................................................................................................................................................,
województwo: ..............................., tel. / faks ..........................................................,
NIP: ...............................................,
email ...........................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę wykonania dokumentacji
projektowej na remont budynku przy Al. Kościuszki 65 w Łodzi wraz z przystosowaniem
do obowiązujących przepisów, składamy niniejszą ofertę.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
2. Ceny oferty:
Zakres oferty
Cena netto
(jednostkowa)
Podatek
VAT
Ilość
Dokumentacja
projektowa
kpl
Nadzór autorski
10
Razem cena brutto
3. Wartość techniczna - analiza zamówienia ze wskazaniem problemów i zagrożeń związanych
z jego realizacją stanowi Załącznik 1a do Formularza ofertowego.
4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminach określonych w SIWZ.
5. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć:
- wykonania inwentaryzacji,
- wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysów,
- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
1
6. Udzielimy gwarancji na zleconą nam do wykonania usługę. Gwarancja jakości będzie
obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na
podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
7. Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie / ww. zamówienie częściowo powierzymy
podwykonawcom w następującym zakresie:*
Lp.
Części zadania powierzone podwykonawcom
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
8. W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca
nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim
przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady
uczciwej konkurencji.
Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy, w szczególności, wykonania dokumentacji
projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego działa, jako pełnomocnik Zamawiającego,
w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zobowiązuję/my się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 4% ceny ofertowej
brutto w formie....................................................................... oraz zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty
do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. Koncepcja układu funkcjonalnego pomieszczeń,
2. Załącznik 1a - Wartość techniczna,
3..................................................................................
4....................................................................................
............................dn. …………………
………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
2
Download