Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: S.270.4.2017
Zamawiający:
Nadleśnictwo Krzystkowice
66-010 Nowogród Bobrzański,
ul. Leśna 1
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
e-mail:……………………………
telefon:……………………………
Formularz oferty
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na „Modernizacja nawierzchni w Nadleśnictwie
Krzystkowice” składam/y ofertę wykonania zamówienia za cenę:
Przedmiot
zamówienia
Modernizacja
nawierzchni w
Nadleśnictwie
Krzystkowice
Ogółem:
Słownie cena brutto:
Cena netto
Kwota
Stawka
podatku podatku
VAT
VAT (%)
Cena brutto
23%
23%
1. W terminie 3 kolejnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
2. Okres rękojmi 60 miesięcy +……………………………..(podać liczbę miesięcy
o jaką wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia rękojmi). Liczba miesięcy
zaoferowanych wydłużających rękojmię będzie podstawą do obliczenia
punktów w kryterium oceny ofert.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, z warunkami płatności, z
przedmiotem
zamówienia,
dokumentacją
projektową,
szczegółową
specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i nie wnosimy w stosunku do nich
żadnych uwag a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na
warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca
okresu związania ofertą.
5. Oświadczamy, że w okresie rękojmi i gwarancji będziemy przystępować do
usuwania usterek w ciągu 14 dni od zgłoszenia usterki.
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
były one udostępnione.
7. Informacje składające się na ofertę zawarte na stronach………..stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione. Informacje te zostały
zaznaczone w kolumnie uwag znajdującej się w tabeli w pkt. 13 oferty. Nie
zastrzegamy informacji, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert,
zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp
8. Wadium wpłacone w gotówce należy zwrócić na rachunek nr:
……………………………………….…………………………………………………
9. Upoważnia się do odbioru wadium wniesionego w formie niepieniężnej:
………………………………………..
10. Ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
11. Następujące części zamówienia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:
Podwykonawca
nazwa)
(firma
lub Część zamówienia
(zakres rzeczowy)
Wartość (brutto w
PLN) lub procentowa
część zamówienia
12. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług : ____________________________________________
2
Wartość ww.
towarów i usług
bez kwoty
podatku
___________________________________________ PLN.
wynosi:
13. Wykonawca informuje, że należy do sektora mikro/małych/ średnich
przedsiębiorstw*(informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych).
14. Integralną częścią oferty (w nawiązaniu do SIWZ) są*:
Lp.
1
2
3
4
5
Numer
załącznika
Nazwa dokumentu
Uwagi
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy
Pełnomocnictwo
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów
6
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
7
Inne
8
Inne
* niepotrzebne można skreślić
Miejsce i data ………………………………
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ………………………..
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
UWAGA:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EU
3
Załącznik nr 1 do SIWZ
4
Download