ogloszenie_o_zamowieniu

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.zdpnisko.pl/
Nisko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory w ramach
zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego
Numer ogłoszenia: 148855 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku , Racławice ul. Rudnicka 15,
37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415416, faks 015 8415416.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu
powiatowego nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych na
terenie Powiatu Niżańskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów
Stary - Łazory od km 7+641 do km 8+041. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za
pomocą przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. Zakres przebudowy w/w odcinka
drogi obejmuje: roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w
terenie równinnym),podbudowy (oczyszczenie, skropienie), nawierzchnie (frezowanie,
warstwa wyrównawcza, ścieralna),roboty wykończeniowe (pobocza utwardzone materiałem
kamiennym). Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania został opisany w
przedmiarze robót (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje
również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki
budowlanej takie jak: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza,
wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, prawidłowe
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac, zabezpieczenie terenu przed dostępem
osób trzecich, nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, utrzymywanie porządku w
trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, natychmiastowe
docelowe i skuteczne usuniecie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę
w trakcie realizacji robót, opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej-inwentaryzacja i dokumentacji odbiorowej, przywrócenie przyległego terenu
do stanu pierwotnego, czynny udział w odbiorach. Stosownie do treści art.652 Kodeksu
Cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe
na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z
tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich Wykonawcy robót..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Nie więcej jak 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
14.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z
art. 22 ust. 1 pkt 1 (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z
art. 22 ust. 1 pkt 2 (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z
art. 22 ust. 1 pkt 3 (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, co
najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz art.12 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia w (Załączniku Nr 4 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z
art. 22 ust. 1 pkt 4 (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90
2 - Termin gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust.2. Dopuszczalne są
następujące przypadki i warunki zmiany umowy: Zmiany materiałów budowlanych, sprzętu
urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w
przedmiarze robót, ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem
procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie
budowy pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały i sprzęt posiadające, co najmniej
takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru
oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia,
oraz konieczności zmiany ilości robot w stosunku do określonych w przedmiarze, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego w szczególności: Wstrzymania robót przez Zamawiającego wynikających z
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wstrzymania budowy
właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. dokonanie odkrywki
archeologicznej, odkrycie niewybuchu. Nieterminowym przekazaniu przez Zamawiającego
placu budowy. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: Z powodu
działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie robót
w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny czas do
usunięcia skutków tego działania. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z
odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na
piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być
udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. Zaistnienia niesprzyjających warunków
atmosferycznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, uniemożliwiających
wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, Gdy zaistnieje
inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, Konieczności wykonania zamówień dodatkowych, dodatkowych
badań i ekspertyz o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz i badań. Zmiana przedstawicieli stron: kierownika robót,
inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.zdpnisko.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych w Nisku, Racławice ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice ul.
Rudnicka 15, 37-400 Nisko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download