Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
/
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Błędów 05-620 Błędów
ul. Sadurkowska 13
WYKONAWCA:
Nazwa i adres wykonawcy:...............................................................................................................
tel. ................................... faks ....................................... e-mail ......................................................
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Przebudowę Stacji uzdatniania Wody w Lipiu” nr. ref: RŻL-271/2/2017
Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę :
- brutto…………………….…………………………………………………………….. PLN,
(słownie....................................................................................................................................zł).
Na którą składa się:
Lp. Zakres robót
1 Branża budowlana
2
Branża sanitarna
3
Branża elektryczna
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
Razem
Oświadczam, iż:
1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 30.11.2017
2. Akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
3. Oferuję okres rękojmi i gwarancji w miesiącach: ……60……... + ………….…= …………..
/wymagany/
/wydłużony/
1
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
5. Deklaruje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie
....................................co
stanowi
10
%
wartości
oferty,
w
formie:
..................................................................................................................................................
6. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..................................................................................................................................................................................
10.
Informujemy, że wybór naszej oferty
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw.
odwrotne obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze
sprzedawcy na nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) **;
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw.
odwrotne obciążenie, polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze
sprzedawcy na nabywcę) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) i w związku z
powyższym w załączeniu przedkładamy wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru,
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartość bez kwoty podatku**
(W przypadku wybory wariantu 2) należy do oferty załączyć wykaz zawierający nazwę
(rodzaj) towaru, usługi, robót których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku)
11. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wraz z wskazaniem firm podwykonawców
oświadczamy, że
1) informacje te składam w załączniku nr 4 do SIWZ. **
2) informacji tych nie składam w załączniku nr 4 do SIWZ, ponieważ zamówienie będę
realizował samodzielnie**
12. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty
13. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie
procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we
wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
14.
Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1…..........................................................................................
_________________, dnia _______________r …...........................................................................
**niepotrzebne skreślić
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
2
Download