Załącznik nr. 2

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową
POKL.01.03.01-00-184/09
pieczęć firmowa instytucji Wykonawcy
O F E R T A DLA
Radomskiego Stowarzyszenia Romów “Romano Waśt” (Pomocna Dłoń)
Nawiązując do zapytania ofertowego do składania ofert z dnia 14.12.2012r.
na usługę polegająca na druku:
- dwóch numerów kwartalnika sztuk 600 formatu A4 ,stron około 40 na papierze kredowym
w kolorze, gramatura 170G/m2 ;
- bajek romskich w formie komiksowej sztuk 1500 formatu A4, około 20 stron w kolorze,
okładka gramatura 300G/ m2, środek gramatura: 150G/m2;
- Leksykonu „Sławni Romowie” sztuk 1500 formatu A5 ,około 100 stron w kolorze w twardej
okładce folia matowa lakier punktowy , środek na papierze kredowym gramatura: 170G/m2,
w ramach projektu „Romowie w regionie radomskim-kultura i edukacja” realizowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1
Projekty na rzecz społeczności romskiej Nr projektu POKL.01.03.01-00370/11. w terminie od
dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2013r.
Odpowiadając na zapytanie przedkładam niniejszą ofertę:
Wykonawca: ............................................
Dokładny adres........................................
Telefon ......................................................
NIP ...................................
REGON.............................................
Oferuję:
1.Kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym
za
cenę
brutto
w
wysokości
..................................złotych
(słownie....................................................................................... złotych)
2.Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji.
3. Termin wykonania zamówienia- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2013 r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym. Do zapytania nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń i akceptuję jego treść
5. Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą
6.Oświadczam, że:
a. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
jeżeli obecny stan prawny nakłada na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
c. dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia
e. że brak jest podstaw o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych do wykluczenia mnie z postępowania
f. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą
polegające w szczególności na:
-Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
-Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta,
pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzieleniu zamówienia, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8.Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
w terminie i w miejscu określonym przez Zamawiającego.
9.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej
dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego przez
zamawiającego zgodnie z ustawa zamówieniach publicznych.
Data....................................................
....................................................................
Podpis wykonawcy
Download