URZĄDZENIE DO ELIMINACJI BAKTERII LEGIONELLI

advertisement
4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
URZĄDZENIE DO ELIMINACJI BAKTERII LEGIONELLI
1. Kupno urządzenia zwalczającego legionellę.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż (wraz z bypassem) urządzenia
umożliwiającego eliminację bakterii legionella w instalacji sieci wodociągowej Miejskiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie.
3. Zakres działań wymaganych przez Zamawiającego obejmuje opracowanie projektu (o ile
rozwiązanie dostarczane przez Wykonawcę tego wymaga) oraz dokumentacji technicznej,
zainstalowanej w Miejskim Szpitalu Zespolonym oraz dostarczenie i profesjonalny montaż
urządzenia w sieci wodociągowej Zamawiającego.
Dodatkowym działaniem wymaganym przez Zamawiającego jest realizowanie
systematycznego okresowego gwarancyjnego przeglądu pracy urządzenia.
5. Przeglądy serwisowe pogwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta przez okres 3 lat.
6. Okres gwarancji na zamontowany system musi być nie krótszy niż 24 miesiące od dnia
montażu.
7. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiąże się do dokonania czynności objętych zamówieniem w sposób
zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci wodociągowej Miejskiego Szpitala
Zespolonego.
2) Dostawa, montaż i kalibracja urządzenia odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w
obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wykonania wstępnej oceny technicznej wraz z raportem technicznym o stanie i jakości
wody i sieci wodociągowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym;
b) dostarczeniu i montażu przez posiadający odpowiednie do rodzaju montażu kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia personel Wykonawcy;
c) zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 7
dni od chwili zgłoszenia usterki.
4) Montowane urządzenia będą fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nie eksploatowane i
posiadać wymagane prawem i przepisami branżowymi dopuszczenia i certyfikaty (PZH, TUV,
inne) zapewniające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz posiadać
gwarancję producenta. Parametry techniczne muszą być wystarczające do zaspokojenia
potrzeb Zamawiającego
8. Chemia do urządzenia musi być ogólnodostępna.
9. Oferta musi zawierać szkolenie pracowników Szpitala z obsługi urządzenia.
10. Wykonawca dostarczy przy złożeniu oferty Zamawiającemu co najmniej 10 referencji
użytkowników urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.
11. Obowiązkowa wizja lokalna.
12.Zamawiający będzie preferował urządzenia przenośne.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards