URZĄDZENIE DO ELIMINACJI BAKTERII LEGIONELLI

advertisement
4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
URZĄDZENIE DO ELIMINACJI BAKTERII LEGIONELLI
1. Kupno urządzenia zwalczającego legionellę.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż (wraz z bypassem) urządzenia
umożliwiającego eliminację bakterii legionella w instalacji sieci wodociągowej Miejskiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie.
3. Zakres działań wymaganych przez Zamawiającego obejmuje opracowanie projektu (o ile
rozwiązanie dostarczane przez Wykonawcę tego wymaga) oraz dokumentacji technicznej,
zainstalowanej w Miejskim Szpitalu Zespolonym oraz dostarczenie i profesjonalny montaż
urządzenia w sieci wodociągowej Zamawiającego.
Dodatkowym działaniem wymaganym przez Zamawiającego jest realizowanie
systematycznego okresowego gwarancyjnego przeglądu pracy urządzenia.
5. Przeglądy serwisowe pogwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta przez okres 3 lat.
6. Okres gwarancji na zamontowany system musi być nie krótszy niż 24 miesiące od dnia
montażu.
7. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiąże się do dokonania czynności objętych zamówieniem w sposób
zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci wodociągowej Miejskiego Szpitala
Zespolonego.
2) Dostawa, montaż i kalibracja urządzenia odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w
obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wykonania wstępnej oceny technicznej wraz z raportem technicznym o stanie i jakości
wody i sieci wodociągowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym;
b) dostarczeniu i montażu przez posiadający odpowiednie do rodzaju montażu kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia personel Wykonawcy;
c) zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 7
dni od chwili zgłoszenia usterki.
4) Montowane urządzenia będą fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nie eksploatowane i
posiadać wymagane prawem i przepisami branżowymi dopuszczenia i certyfikaty (PZH, TUV,
inne) zapewniające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz posiadać
gwarancję producenta. Parametry techniczne muszą być wystarczające do zaspokojenia
potrzeb Zamawiającego
8. Chemia do urządzenia musi być ogólnodostępna.
9. Oferta musi zawierać szkolenie pracowników Szpitala z obsługi urządzenia.
10. Wykonawca dostarczy przy złożeniu oferty Zamawiającemu co najmniej 10 referencji
użytkowników urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.
11. Obowiązkowa wizja lokalna.
12.Zamawiający będzie preferował urządzenia przenośne.
Download