zalacznik_1

advertisement
Zapytanie ofertowe:
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej/ciągu
pieszo rowerowego ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce (dł. ok. 2800 m)
Załącznik nr 1
Formularz oferty
DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tel./fax
Nawiązując do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na:
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej/ciągu
pieszo rowerowego ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce (dł. ok. 2800 m).
I.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu oferujemy realizację przedmiotu
zamówienia za cenę:
………………………………………………… brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….….. brutto)
wraz z podatkiem od towarów i usług.
1. Oświadczam, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadcza, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w
nim zawarte.
3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards