zaproszenie do składania ofert - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

advertisement
I. TRYB POSTĘPOWANIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, wymienionych w załączniku nr 1
do niniejszego zaproszenia.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie mebli na swój
koszt do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
w stanie gotowym do użycia lub zmontowanie ich na miejscu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie: 30 dni od dnia podpisania umowy.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu w poszczególnych częściach na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena brutto oferty – 80%
Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryterium, przyjmując zasadę,
że 1% = 1 pkt.
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną
----------------------------------- x 100 x 80% = liczba punktów
Cena oferty badanej
b. Termin wykonania zamówienia – 20%
Maksymalny termin na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazany przez Zamawiającego to 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca nie może zaproponować terminu dłuższego
niż 30 dni kalendarzowych.
Ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych
punktów według poniższego wzoru:
Najkrótszy termin wykonania zamówienia
---------------------------------------------------- x 100 x 20% = liczba punktów
Termin oferty badanej
2. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będąca
sumą punktów ze wszystkich kryteriów (a+b).
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może Wykonawca uzyskać w wyniku oceny wg wymienionych
kryteriów wynosi 100 punktów. Końcowy wynik działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc
po przecinku.
V. Gwarancja
Na dostarczone meble, Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej jako skan na adres [email protected] lub osobiście
w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.
3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2017 r, o godz. 1500
4. Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu
i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty
w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego
zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do pani Ewy
Wielgo tel. 22 42 10 123 e-mail: [email protected]
IX. ZAŁĄCZNIKI
a) wzór umowy
b) opis przedmiotu zamówienia
c) formularz ofertowy
Download