Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
usługa
polegająca
na
wykonaniu
pasa
przeciwpożarowego oddzielającego obszary leśne Nadleśnictwa Nowa Dęba od
terenu pola roboczego poligonu Nowa Dęba na działce ewidencyjnej nr 2323 na
łącznej powierzchni 1,00 ha(długość pasa -334 m, szerokość- 30 m od ściany
lasu).
Zadanie obejmować będzie:
 wycinka rosnących w pasie drzew,
 pocięcie drzew na kawałki o długości 1m,
 wycięte drzewa należy złożyć w pryzmy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
 zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu w postaci: resztek kory, gałęzi
o obwodzie poniżej 7 cm, liści, trocin, wraz z załadunkiem na środki
transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy,

usuwanie korzeni drzew,

uporządkowanie terenu po zakończeniu przedmiotowych prac,

zwiezienie pozyskanego z wycinki drewna na magazyn znajdujący się na
kompleksie wojskowym w Nowej Dębie przy ul. A.Krzywoń,

orkę na głębokości nie mniej niż 25 cm.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę do 30 listopada 2015r.
3. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub z powodu warunków atmosferycznych wykonanie zamówienia w terminie
będzie niemożliwe, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jednakże nie dłużej niż do 10 grudnia
2015r. Ewentualność przedłużenia terminu realizacji dotyczy także braku
możliwości realizacji usług na obszarze podmokłym.
4. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot
umowy korzystać z własnych materiałów, maszyn i urządzeń, a także pokrywać
koszty ich transportu na miejsce świadczenia usług oraz we własnym zakresie
zabezpieczać je przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
1
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług terminowo, sumiennie, zgodnie
z wymaganiami technicznymi ustalonymi przez Zamawiającego, oraz do
zachowania przy wykonywaniu usług obowiązujących przepisów oraz zasad BHP i
ppoż.
6. JW. 2090 przeszkoli Wykonawcę oraz osoby, którymi ewentualnie będzie
posługiwać
się
przy
wykonywaniu
zamówienia
w
zakresie
przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących na poligonie, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad postępowania w przypadku odnalezienia niewypałów, niewybuchów czy
innych materiałów niebezpiecznych.
7. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać obowiązujących na poligonie
zasad bezpieczeństwa, a w przypadku odnalezienia materiałów niebezpiecznych –
natychmiast przerwać prace w rejonie znalezienia i powiadomić oficera dyżurnego
jednostki tel. (15) 816 29 53 lub 816 26 33.
8. Jeżeli Wykonawca będzie się posługiwać innymi osobami przy wykonaniu
zamówienia za ich działania lub zaniechania będzie odpowiadał jak za własne i
zobowiązany będzie zapewnić, by przeszkolenie, osoby te przeszły przed
przystąpieniem do pracy.
9. Proponuje się zorganizowanie spotkania wykonawców celem oględzin w terenie
zakresu prac do wykonania (zabezpieczenie pojazdu do oględzin w terenie
spoczywa po stronie wykonawcy).
10.
Ze
względów
bezpieczeństwa
Wykonawca
zobowiązany
będzie
do
każdorazowego uzyskiwania zgody na wstęp na teren poligonu oraz do
wyposażenia wszystkich osób wykonujących prace w granicach pola roboczego
poligonu w kamizelki ostrzegawcze koloru żółtego lub pomarańczowego z
elementami odblaskowymi.
11.
Zakończenie prac Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu na piśmie,
celem dokonania ich odbioru.
12.
Protokolarnego odbioru prac dokona komisja składająca się z przedstawicieli
Zamawiającego i JW. 2090 z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. W trakcie
odbioru Komisja dokona obmiaru robót i dokona oceny jakości wykonanych prac.
Dane te zostaną zamieszczone w protokole.
13.
Powołana komisja dokona także obmiaru pozyskanego drewna i sporządzi
protokół z pozyskania drewna.
2
14.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac.
15.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych
Zamawiającemu
podczas
wykonywania
usług
stanowiących
przedmiot
zamówienia poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego na własny koszt. Gdyby
taki sposób naprawienia szkody był niemożliwy, naprawienie szkody powinno
nastąpić przez zapłatę równowartości szkody, której wysokość powinna być w
pierwszej kolejności ustalona w drodze porozumienia miedzy stronami.
Sporządziła: Magdalena Kocielska-Streb
3
Download