Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres*: ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
TEL.*: .....................................................................................................................................................
REGON*: …………………................…………………….
NIP*: .……………………................………………………………
FAX*: .......................................................(na który zamawiający ma przesyłać korespondencję)
Adres e-mail*:....................................................................................................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika wykonawcy
1/3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi
przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej
ofercie
3.1. za cenę:………………………………………………….zł brutto**
(wartość oferty brutto słownie:………………………………………………………………………)
Wartość oferty netto:…………………………………………………….
Stawka VAT ………………%
Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia):…………………………………………………………………………………
3.1.1. Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to………………………………………..zł netto*.
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
**W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
do podanej przez Wykonawcę ceny brutto zostanie doliczony podatek VAT obliczony na podstawie
wartości towaru/usług podanych przez Wykonawcę w pkt 3.1.1.
3.2. kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: Zamawiający
przyzna punkty za dodatkowe usługi (poza usługami wymaganymi na potrzeby udowodnienia
zdolności technicznych i zawodowych osób – pkt. 6.2.3)b) SIWZ) zrealizowane przez osoby
wyznaczone do realizacji zamówienia. Wykonawca zaznacza jedno pole w każdej tabeli.
2/3
Koordynator projektu
Zaznacza
Wykonawca
Osoba, która koordynowała co najmniej jeden projekt
polegający na
przygotowaniu i realizacji kampanii promocyjnej lub informacyjnej trwający co
najmniej 12 miesięcy o wartości co najmniej 1mln PLN brutto
Dodatkowy 1 projekt
Dodatkowe 2 projekty i więcej
a)
Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i PR (max. 10 pkt)
W kryterium oceniana będzie każda dodatkowa usługa wykonana przez Specjalistę w zakresie
komunikacji społecznej i PR.
Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i PR
Zaznacza
Wykonawca
Osoba, która przeprowadziła przynajmniej 2 różne projekty z zakresu komunikacji
społecznej i dialogu obywatelskiego
Dodatkowy 1 projekt
Dodatkowe 2 projekty i więcej
b) Specjalista w zakresie produkcji multimedialnej (max.5 pkt)
W kryterium będzie oceniana każda dodatkowa usługa wykonana przez Specjalistę w zakresie
produkcji multimedialnej.
Specjalista w zakresie produkcji multimedialnej
Zaznacza
Wykonawca
Osoba, która koordynowała pracę produkcji multimedialnej w oparciu o zespół
specjalistów dla co najmniej 2 projektów polegających na kompleksowym
wytworzeniu multimediów
Dodatkowy 1 projekt
Dodatkowe 2 projekty i więcej
c)
Grafik (max. 5 pkt)
W kryterium będzie oceniany każdy dodatkowy klient, dla którego grafik tworzył grafiki.
Grafik
Osoba, która tworzyła dedykowane grafiki dla przynajmniej 2 klientów, które
zostały wykorzystane w produkcji multimedialnej; w tym materiałów graficznych
i multimedialnych na potrzeby kampanii promocyjnych
Dodatkowy 1 klient
Dodatkowych 2 klientów i więcej
3/3
Zaznacza
Wykonawca
3.3 deklarowane przez Wykonawcę: łączny zasięg realizacji kampanii, kanały komunikacji, liczbę
informacji prasowych, sposób dystrybucji multimediów, liczbę działań outdoor, różnorodność
form multimedialnych. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje (nie zaznaczy) żadnej
z opcji, otrzyma 0 pkt.
Łączny zasięg realizacji kampanii
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X” w tabelce) łączny zasięg kampanii w radiu, prasie, telewizji
oraz w Internecie i aplikacji mobilnej (z wykluczeniem zasięgów osiąganych przy użyciu kanałów
social media), deklarowany do osiągnięcia w ciągu lat 2017-2019 (w każdym roku kalendarzowym
trwania kampanii powinno zostać osiągnięte minimum 30% łącznego zasięgu).
Łączny zasięg realizacji kampanii
Deklaracja Wykonawcy
0 – 500 000 osób
500 0001 – 1 000 000 osób
1 000 001 i więcej
a)
b) Kanały komunikacji
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X” w tabelce), ile Wykonawca zamierza zastosować różnych
kanałów komunikacji.
Kanały komunikacji
Deklaracja Wykonawcy
Wskazane w opz (telewizja, internet, social media,
radio, prasa, outdoor)
Dodatkowy 1 kanał
Dodatkowe 2 kanały i więcej
c)
Liczba informacji prasowych
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X” w tabelce), ile różnych artykułów Wykonawca zamierza
opublikować w prasie regionalnej.
Liczba informacji prasowych
Deklaracja Wykonawcy
0-12
13-19
20 i więcej
d) Dystrybucja multimediów
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X”), gdzie Wykonawca zamierza emitować filmy/animacje oraz
spoty dźwiękowe oraz gdzie zastosuje odwołania do aplikacji/quizów/konkursów.
Dystrybucja multimediów
Deklaracja Wykonawcy
Emisja filmów/animacji
TV, strona internetowa, social media
Ekrany w komunikacji miejskiej/w kinach/w
multipleksach itp.
Emisja spotów dźwiękowych
Radio
Przestrzeń publiczna np. dworce kolejowe / PKS,
komunikaty nadawane podczas imprez masowych, na
targach, jarmarkach itp.
Odwołania do aplikacji/quizów/konkursów
Strona projektu
Social media (min. 3 kanały), kody QR i inne
rozwiązania proponowane przez Wykonawcę
4/3
e)
Kampania outdoor
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X”), ile Wykonawca zamierza przeprowadzić różnych działań
outdoor.
Kampania outdoor
Deklaracja Wykonawcy
3 działania zasugerowane w OPZ (np. reklama w i na
środkach transportu publicznego, plakat, ekrany w
przestrzeni publicznej)
4 działania
5 działań
6 działań i więcej
Uwaga: dystrybucja ulotek i wykorzystywanie bilbordów lub reklam świetlnych nie jest dopuszczalne
przez Zamawiającego.
Różnorodność form multimedialnych
Proszę wskazać (poprzez zaznaczenie „X”), ile Wykonawca zastosuje różnych form multimedialnych
(np. animacja, film, tutorial, live stream itp. itd.).
Różnorodność form multimedialnych
Deklaracja Wykonawcy
1 rodzaj formy
2 -3 różne formy
4 różne formy i więcej
f)
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia, następującym podwykonawcom (o ile jest
to wiadome, podać firmy podwykonawców):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki*/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………..
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5/3
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………...
tel…………………………..fax………………………e-mail:……………………………………….
11. Ofertę niniejszą składamy na ………….. stronach.
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………, dnia ………….2017 roku
……………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
6/3
Download