U m o w a nr /2015 (projekt) W dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym

advertisement
U m o w a nr
/2015 (projekt)
W dniu
2015 r. pomiędzy:
Centralnym Zarządem Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37A, NIP:
526-10-58-188, REGON: 000319167, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który
reprezentuje:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych,
a
firmą ...... z siedzibą w ……………….przy ul. ……….., wpisaną do ewidencji …………., o numerze
NIP: ………………….., REGON: ………………..., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
którą reprezentuje:
……………………………………………….
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podprogowym, w ramach realizacji Projektu predefiniowanego nr 4 pn. „Wzmocnienie systemów
ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz
zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy” w ramach programu PL14 pn. „Wsparcie
Służby Więziennej w tym sankcji pozawięziennych”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014, zwanego dalej „Programem”, zawarto umowę następującej treści.
§ 1.
1. Zgodnie ze złożoną w dniu
2015 r. ofertą Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkolenia,
którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do umowy, zwanego dalej „szkoleniem”.
2. Zgodnie z załączonym do oferty i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem szkolenia,
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkolenia w
terminie do dnia 3 lipca 2015 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, celem przedłożenia organom kontrolnym,
dokumentacji związanej z organizacją szkoleń przez okres 5 lat od przyjęcia przez Państwo-Darczyńcę
(Królestwo Norwegii) raportu końcowego dla Programu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o dacie przyjęcia przez Królestwo Norwegii raportu końcowego dla Programu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia czynności kontrolnych podczas szkoleń oraz
udziału w szkoleniach w roli obserwatorów, przez przedstawicieli Zamawiającego lub instytucji
uprawnionych do prowadzenia czynności kontrolnych Programu. Udział obserwatora w szkoleniu oraz
przeprowadzenia czynności kontrolnych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu
Wykonawcy.
5. Wykonawca po zakończeniu szkoleń sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu 2
egzemplarze podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu odbioru
usługi. Protokół powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę Zamawiającego i Wykonawcy;
2) terminy i miejsce przeprowadzenia poszczególnych szkoleń;
3) liczbę godzin szkolenia;
4) listę uczestników biorących udział w szkoleniach ze strony Zamawiającego zawierającą imię,
nazwisko i jednostkę organizacyjną Służby Więziennej uczestnika szkolenia;
5) numery i rodzaj wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
6) komplet materiałów udostępnionych uczestnikom szkolenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania list obecności uczestników każdego dnia szkolenia.
Uczestnicy powinni w każdym kolejnym dniu szkolenia składać podpis na liście obecności.
7. Wykonawca we wzorach świadectw lub zaświadczeń umieszcza odpowiednio informacje
o wsparciu szkolenia uzyskanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania na materiałach szkoleniowych informacji
o współfinansowaniu Programu ze środków NMF. W przypadku prezentacji multimedialnych,
co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie należy zamieszczać informację o współfinansowaniu
ze środków NMF.
§ 2.
1. Zgodnie ze złożona ofertą wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi ……….. zł (słownie
złotych: …………….) i obejmuje wszelkie koszty związane z ich realizacją i stanowi ostateczną
kwotę do zapłaty.
2. Należność za szkolenia uregulowana będzie po ich zrealizowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 6, przelewem z rachunku bankowego
Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania.
2. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po
upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, zapłaci on karę w
wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z
należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia podlegają
wpłacie na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. W razie zwłoki w zapłaceniu należności, o której mowa w § 2 ust. 1, liczonej od dnia następnego po
upływie terminu określonego w § 2 ust. 2, Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych, nie
większych niż 10 % wartości umowy brutto.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 4.
Ewentualne sprawy sporne, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, podlegać będą postępowaniu
polubownemu, a w przypadku braku konsensusu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 5.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
§ 7.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do umowy Nr
z dnia
/2015
2015 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szkolenie z zakresu rozpoznawania substancji narkotycznych i psychotropowych.
1. Przedmiot zamówienia: rozpoznawanie substancji narkotycznych i psychotropowych dla 300
funkcjonariuszy pionu ochrony
2. Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) oraz poniższą tematykę:
1) typowe objawy i zachowania po spożyciu środków odurzających lub substancji
psychotropowych, zwanych dalej „substancjami” – 45 minut wykład;
2) organoleptyczne (bez dodatkowych urządzeń) sposoby i możliwości rozpoznawania substancji –
45 minut zajęcia praktyczne;
3) postępowanie z substancjami znalezionymi w trakcie kontroli – 45 minut wykład;
4) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonariusza ze strony osoby uzależnionej – 45 minut wykład;
5) środki ochrony medycznej i prawnej funkcjonariusza – 45 minut wykład;
6) sposób przeprowadzania wywiadu (rozmów) nakierowanych na rozpoznanie środowiska
narkotycznego - indywidualna diagnostyka przypadku (diler, zażywający, uzależniony) – 45 minut
zajęcia praktyczne;
7) sposoby przemytu i możliwości ukrycia substancji – 45 minut zajęcia praktyczne;
8) możliwości „wyprodukowania” substancji w warunkach zamkniętych oraz charakterystyka
najczęściej spotykanych substancji (także dopalaczy) – 45 minut wykład.
3. Warunki odbioru.
Przeprowadzenie całego cyklu szkoleniowego dla 300 funkcjonariuszy, przekazanie uczestnikom
szkolenia skryptów z logotypem norway grants zawierających całą tematykę wymienioną w pkt. 1,
zakończenie szkoleń zgodnie z zatwierdzonym planem i harmonogramem, wydanie zaświadczeń
ukończenia szkoleń dla wszystkich funkcjonariuszy oraz Zamawiającego, list obecności z
przeprowadzonych szkoleń dla Zamawiającego, potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń w ilości 8
godzin lekcyjnych dla każdej grupy szkoleniowej.
4. Zobowiązania wykonawcy.
a) dysponowanie wykładowcą posiadającym udokumentowane uprawnienia z zakresu terapii
uzależnień lub lekarza psychiatry (przeprowadzi zajęcia tematyczne wymienione w pkt 1 lit. a, b, d,
f oraz h),
b) zagadnienia związane z tematyką prawną będą prowadzone przez osobę posiadającą
wykształcenie prawnicze (przeprowadzi zajęcia tematyczne wymienione w pkt 1 lit. c, e oraz g),
c) Wykonawca sporządzi skrypty z logotypem norway grants z przedmiotowych szkoleń dla
wszystkich uczestników szkolenia,
d) koszt transportu, ewentualnego wyżywienia i zakwaterowania wykładowców ponosi
Wykonawca.
Zabezpieczenie materiałowe ze strony wykonawcy:
Każdy uczestnik na czas szkolenia powinien mieć dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych i
tablic poglądowych.
5. Przedmiotowe szkolenia będą realizowane w siedzibach 15 Okręgowych Inspektoratów Służby
Więziennej (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn,
Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).
Zamawiający zapewnia sale wykładowe wraz ze sprzętem (rzutnik multimedialny).
Grupa szkoleniowa będzie liczyła 20 funkcjonariuszy (20 x 15 OISW, łącznie 300 funkcjonariuszy)
realizujących zadania ochronne w jednostkach penitencjarnych.
6. Upoważniony do odbioru usługi z ramienia odbiorcy: por. Tomasz Narkowicz - tel. 608 718 141.
Download