Umowa o świadczenie obsługi prawnej

advertisement
Zał. Nr 2
Adm.M-26-1/17
Umowa nr…………../wzór/
Zawarta w dniu ……………… roku w Myślenicach, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Myślenicach, adres: ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 7, 32 – 400 Myślenice, NIP: 681-14-39-052 , REGON: 000322809
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Okręgowego – Pana Bolesława Rauscha
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. – NIP: …………………….., REGON: ……………………………, wpisanym na listę
………………………… prowadzona przez Okręgową Radę ……………………. W ……………………..
nr……………………,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym na usługi społeczne, o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowanych w
Sądzie Rejonowym w Myślenicach postępowania - w formie procedury otwartej, została
zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kompleksowej obsługi
prawnej Zamawiającego w zakresie:
a) bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej działalności Sądu z zakresu prawa finansów
publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa gospodarczego
cywilnego i prawa budowlanego,
b) udzielanie porad prawnych i konsultacji – osobiście, telefonicznie lub pocztą
elektroniczną e-mail,
c) przygotowywania opinii prawnych do przedstawionych zagadnień oraz projektów
umów,
1
Zał. Nr 2
d) sporządzanie interpretacji aktów prawnych,
e) świadczenie doradztwa prawnego w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem
zamówień publicznych,
f) reprezentowania Sądu w postępowaniach sądowych,
administracyjnych i
egzekucyjnych,
g) udziału w negocjacjach prowadzonych z kontrahentami.
h) sporządzania pisemnych opinii, udzielania porad prawnych i informacji dotyczących
zagadnień w sprawach nie wymienionych powyżej według potrzeb Zleceniodawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. b, c,
d i h w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w
ust. 2, natomiast w przypadku spraw wymagających dłuższej analizy w terminie 7 dni
roboczych. Sprawy wymagające natychmiastowej opinii będą wykonywane bez zbędnej
zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszystkie dokumenty i materiały,
Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 w formie papierowej lub
w formie skanu za pośrednictwem poczty internetowej, zaś Wykonawca zobowiązuje się
do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą
umową.
§3
W przypadku prowadzenia spraw sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych i
związanej z tym reprezentacji, koszty wpisów sądowych, opłat egzekucyjnych, itd. ponosi
Zamawiający.
§4
W wypadku prowadzenia spraw sądowych o dużym stopniu skomplikowania strony mogą
zawrzeć dodatkową umowę o zastępstwo procesowe.
1.
2.
3.
§5
Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego
Strony uzgadniają, iż zatrudniony przez Wykonawcę radca prawny/adwokat będzie
wykonywał przedmiot umowy jeden raz w tygodniu, w wymiarze 3 godzin w siedzibie
Zamawiającego.
W pozostałe dni tygodnia Strony ustalają, iż w zależności od potrzeb Zamawiającego,
przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę poprzez udzielanie bieżących
porad, informacji w formie kontaktu telefonicznego, e-mail, fax w godzinach pracy
Wykonawcy.
2
Zał. Nr 2
§6
1.
2.
3.
4.
Zamawiający upoważnienia Wykonawcę do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i
w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania środków zabezpieczających, o których
mowa w itp. 36-39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. 1997
nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
Zamawiający wydaje dla Wykonawcy stosowne upoważnienie, wynikające z Polityki
Bezpieczeństwa Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość dalszego powierzania przetwarzania danych przez
Wykonawcę (tzw. subpowierzenia) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§7
1. Wartość
umowy
wynosi
………………………
zł
netto
(
słownie:
………………………………………………….) plus podatek VAT (23%).
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w 12 miesięcznych ratach w terminie 30 dni od
przedłożenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§8
1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
2. Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa
w § 3 ust.1.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych umową
w terminach, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
5. W przypadku naliczenia kar, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego
§9
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
§ 10
Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3
Zał. Nr 2
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
4
Download