Wynik przetargu na wykonanie konwersji baz danych

advertisement
Wynik przetargu na wykonanie konwersji
baz danych zgromadzonych w miejskim
zasobie geodezyjnym i kartograficznym do
systemu EWID 2007
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu
wykonania zamówienia.
Poniżej przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przetargu złożono 1 ofertę.
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: GEOPARTNER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul.
Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk; cena brutto wynosi 799 000,00 zł. Wykonawca zrealizuje
etap I w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy, etap II w terminie 25 tygodni od
daty podpisania umowy oraz etap III w terminie 52 tygodni od daty podpisania umowy.
Oferta otrzymała 7 punktów.
Pozostałe oferty
Brak innych ofert.
Uzasadnienie wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów tj. Kryterium Nr 1 - cena z
wagą 70% i Kryterium Nr 2 - termin wykonania zamówienia z wagą 30% (kryteria zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których
procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI
"Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art.198.
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8". Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:
Odpowiedzialny za treść:
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia informacji:
Urząd Miasta Gdyni
Tomasz Banel
Edyta Bortnik-Łosińska
Edyta Bortnik-Łosińska
21.03.2016
21.03.2016
Ostatnia aktualizacja:
21.03.2016
Źródło: http://gdynia.pl/bip/rok-2016,2181/wynik-przetargu-na-wykonanie-konwersji-baz-danych-zgromadzonych-wmiejskim-zasobie-geodezyjnym-i-kartograficznym-do-systemu-ewid-2007,447346
Download