Jednostka AGH udzielająca zamówienia: Wydział Metali Nieżelaznych

advertisement
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ZDN/025/180/2017 z dnia 06.06.2017 r.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.).
I.
ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
e-mail: [email protected]
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 4D UST. 1 PKT 1/PKT 2
ART 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OŚWIADCZENIE
DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu
rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest demineralizator wody.
Specyfikacja:

Pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN 60746-3:2006
(lub równoważną)

Zakres pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,00-9,99 μS/cm

Dokładność pomiaru przewodności 0,2% zakresu

Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C

Rozdzielczość 0,01 μS/cm

Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z
kompensacją temperatury

Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ·cm

Regulowana temperatura odniesienia

Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia

Koncentryczna sonda do wód ultraczystych, v4a.

Czujnik temperatury Pt 1000
Strona 1 z 3
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej







Parametry wody
o Przewodność elektrolityczna właściwa 0,055 μS/cm
o Oporność właściwa 18,2 MΩ·cm
o Poziom TOC <20 ppb
o Drobnoustroje <1 cfu/ml
o Cząstki > 0,22 μm <1 cząstki/ml
Możliwość rozbudowy i instalacji dodatkowych punktów poboru
Komunikaty (alarmy) o konieczności wymiany modułów, podgląd terminów
serwisowych
Możliwość ustawiania terminów serwisowych
Technologie oczyszczania wody
o Filtracja sedymentacyjna
o Filtracja adsorpcyjna
o Odwrócona osmoza
o Podwójna wymiana jonowa
o Ultrafiltracja
Wyposażenie:
o System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki ciśnienia
o Mobilny punkt poboru
o System szybkozłączy JohnGuest
o Konstrukcja - stal nierdzewna
o Komplet przyłączy
o Zainstalowany komplet materiałów eksploatacyjnych
o Zbiornik na wodę – 12 litrów
Gwarancja – 2 lata
IV. TERMIN REALIZACJI: do 6 tygodni od udzielenia zamówienia
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem
wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia , w tym cenę towaru,
koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia
5. Termin obowiązywania oferty, nie krótszy niż do 31.07.2017r.
6. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia (oświadczenie dotyczące gwarancji)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość
oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Strona 2 z 3
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
[email protected] albo dostarczona na adres: Remigiusz Kowalik, Akademia
Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, pawilon A2, pokój 214, al. A.
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
2. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: 7 dni od daty publikacji
ogłoszenia tj. do 14.06.2017
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu,
ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w
ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Wydatek dotyczy realizacji Projektu pt: „Synteza i analiza właściwości katalitycznych
stopów z grupy metali przejściowych modyfikowanych tlenowcami”
nr umowy UMO-2016/21/B/ST8/00431
Umowa AGH nr 18.18.180.005
Strona 3 z 3
Download