Zapytanie ofertowe – cykle szkoleń z zakresu komunikacji

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zasady konkurencyjności
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny
i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
[email protected]
Osoby do kontaktów:
Paulina Sieradzan
[email protected]
Tel: 058 344 40 39
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie
2 cykli szkoleń z komunikacji (każdy z cykli składa się z trzech 1-dniowych szkoleń; 1 dzień
po 8h lekcyjnych) w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej w terminie do 30
czerwca 2014 roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion
Metropolitalny i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Marketing jako narzędzie promocyjne” Szkolenie powinno zawierać takie elementy
jak: rola marketingu w rozwoju organizacji, sztuka budowania wizerunku, znaczenie
marki w działaniach marketingowych organizacji; elementy PR, promowanie swych
usługi produktów;
2. „Media społecznościowe w komunikacji organizacji” Szkolenie powinno zawierać
takie elementy jak: definicja i rodzaje mediów społeczościowych, praktyczne
wykorzystanie social media, tworzenie strategii komunikacji;
3. „Sztuka autoprezentacji”. Szkolenie powinno zawierać takie elementy jak:
podstawowe zasady komunikacji, tworzenie pierwszego wrażenia, podstawy
autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna.
Szkolenia odbywać się będą na terenie miast Kwidzyn, Malbork, bądź Sztum.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dopuszcza się składanie oferty częściowej - na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z
zakresu konkretnego/ych tematu/ów.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia.
Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą
oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-ąc.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw.
wymagania:



Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem
projektu;
Podanie ceny brutto za 1 godz. szkolenia;
Spełnienie kryteriów merytorycznych, potwierdzających doświadczenie.
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
obowiązujących od dnia 01.01.2012r.:
„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje
odrzuceniem złożonej oferty.
4. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej


Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem
projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych wymienionych w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Kryteria dostępu:




Wykształcenie wyższe – ekonomia, zarządzanie, marketing, bądź pokrewne związane
z tematem zapytania;
Udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/spotkań/konferencji,
itp – min. 200 godzin (np. CV, umowy, rachunki/faktury, itp.), w tym min. 100 godzin
w zakresie wskazanym w temacie zapytania;
przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia od min. 2 organizacji
pozarządowych;
Przedłożenie przykładowych programów szkoleń.
6. Kryteria wyboru:



Cena – 40%
Ocena doświadczenia/kwalifikacji trenera na podstawie przesłanych dokumentów –
40%
Przykładowe programy szkoleń – 20%
7. Opis sposobu wyboru oferty:




Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym
zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądań od Wykonawcy wyjaśnień
dot. treści złożonych ofert.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń
lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą.
8. Warunki i termin składania ofert:




Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści
niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do
pobrania
na
stronie
www.fundacjarc.org.pl),
na
adres:
[email protected] do dnia 14.02.2014, do godz. 12.00 (decyduje
data wpływu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe
niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności,
możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download