Komórka organizacyjna: Dział Administracyjno

advertisement
Komórka organizacyjna: Dział Techniczny
Znak sprawy: WSz……../DAT-2/2017
Data: 23.03.2017r.
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z
późn. zm.)
I. Zamawiający:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
Zaprasza do złożenia ofert
I. Zamawiający:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, tel.
(016) 677-51-24, fax (016) 677-54II. Opis przedmiotu zamówienia:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na usługę
konserwacji i przeglądu systemu SAP nazwa centrali (producent, typ): ESERTRONIC 8008
Zamówienie obejmuje następujące czynności:
1. - stałe utrzymanie sprawności technicznej instalacji wczesnego wykrywania
pożaru
2. - usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji
3. - okresowe raz w miesiącu przeglądy skrócone systemu
III. Termin związania ofertą
1.Okres związania ofertą – 9 miesięcy od 01.04.2017 do 31.12.2017
IV. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez
wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
V. Opis sposobu obliczania ceny.
1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania należy przedstawić cenę brutto za wykonanie usługi.
2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4.Jedynym kryterium, którym będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty to
najniższa cena oferty brutto
VI. Miejsce składania i otwarcia ofert
1.Ofertę należy wysłać na adres e-mail [email protected]
w terminie do dnia 29.03.2017r. do godz. 10°°.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII. Osoby po stronie zamawiającego upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
Arkadiusz Wilczak pod nr tel.(016) 677-51-20, Marek Byrski pod nr tel.(016) 677-50-06 w godz.
8.30 – 14.00 w dni robocze.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, nie później jednak
niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym wykonawcą umowę, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
zamawiający wybierze kolejna najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1/ formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 1
2/ projekt umowy – załącznik nr 2
Z-ca Dyrektora
Ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala im. Św.Ojca Pio
w Przemyślu
Download