1. Zapytanie ofertowe

advertisement
Toruń, 01.10.2015 r.
Cube System Polska
ul. Łokietka 5
87-100 Toruń
Zapytanie ofertowe
Firma Cube System Poland zamierza być beneficjentem programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
PARP, w ramach Poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP 2014-2020 i dokonać zakupu usługi
polegającej na opracowaniu nowego wyrobu w postaci urządzenia o innowacyjnych cechach
konstrukcyjnych do magazynowania i dystrybucji przesyłek mało- i średniogabarytowych. W związku
z planowaną realizacją projektu, dochowując zasady konkurencyjności, firma Cube System Poland
ogłasza konkurs ofert.
A. Informacje ogólne
1. Zamawiającym jest Cube Polska System Poland z siedzibą w Toruniu przy ul. Łokietka 5.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu w
postaci urządzenia o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych przeznaczonego do
magazynowania i dystrybucji przesyłek mało- i średniogabarytowych.
3. Podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w postępowaniu, czyli wykonawcą usługi może
być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.) z przyznaną kategorię naukową A+,
A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki oraz posiadająca
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca usługi powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych w zakresie realizacji projektów związanych z automatyką i robotyką,
popartą dorobkiem naukowym.
4. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela osoba wyznaczona do kontaktu:
Dane do kontaktu: Mariusz Zalaś
e-mail: [email protected]
tel: 502 382 320
Zapytania prosimy kierować na podany powyżej adres mailowy.
5. Maksymalnym terminem realizacji usługi jest 18 miesięcy od daty spełnienia warunku
zawieszającego podpisaną umowę warunkowa.
B. Sposób przygotowania oferty
1. Składana oferta powinna stanowić Załącznik nr 1 do danego zapytania ofertowego. Oferta musi
być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz
opieczętowana, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
2. Każdy może złożyć wyłącznie jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
3. Niedopuszczalna jest możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz Opisowi
zawartemu w Załączniku nr 2.
5. Termin i miejsce składania oferty.
Oferta powinna być złożona droga elektroniczną na adres maila: [email protected]
lub drogą pocztową na adres: Cube System Polska, ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń, w terminie do
dnia 09.10.2015 r. do godziny 15. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na podany adres poczty elektronicznej.
6. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie B.5 zostaną odrzucone.
7. Złożenie ofert jest jednoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zawartymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz ich akceptacją.
8. Złożenie oferty nie stanowi zawarcie umowy.
C. Wyłonienie zwycięzcy
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie składania
ofert i spełniają wszystkie kryteria opisane w części B niniejszego zapytania.
2. Zapytania ofertowe zostaną ocenione wg. kryterium oceny:

Cena oferty netto w PLN
 Punkty: 90%
 Sposób oceny: 90 punktów x (cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty)

Termin realizacji oferty podany w miesiącach
 Punkty: 10%
 Sposób oceny: 10 punktów x (najmniejsza liczba miesięcy na realizację zamówienia ze
złożonych ofert/liczba miesięcy na realizację zamówienia ocenianej oferty)
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od upływu
terminu składania ofert.
4. Nie przewiduje się udziału składających oferty w otwarciu ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Składającym oferty nie przysługuje prawo do roszczeń względem zamawiającego w przypadku
skorzystania z uprawnień opisanych w punkcie C.5.
7. Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, gdyby oferujący
najkorzystniejszą ofertę odmówił podpisania umowy lub nastąpiły okoliczności
uniemożliwiające zawarcie umowy.
8. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania.
9. Wybrany oferent podpisuje z zamawiającym umowę warunkową, gdzie warunkiem jest
otrzymanie dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2.
Download