ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

advertisement
WNB.244.21.2014.AM
Wrocław, 12.12.2014 r.
Dotyczy zapytania ofertowego pn.:
„Dostawa, ubezpieczenie, wniesienie, instalacja i uruchomienie systemu do dokumentacji i analizy żeli z
kompatybilnym komputerem typu notebook do Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców,
Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie pracowników wymienionej
jednostki w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji w/w urządzenia.”
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa,
ubezpieczenie,
wniesienie,
instalacja
i
uruchomienie
systemu
do
dokumentacji i analizy żeli z kompatybilnym komputerem typu notebook do Zakładu Biologii Ewolucyjnej i
Ochrony Kręgowców, Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przeszkolenie
pracowników wymienionej jednostki w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji w/w urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, nieużywane.
Adres dostawy:
Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław.
III. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1)
2)
3)
4)
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.12.2014.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
5) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:
43 799,69 PLN

Oferta z najniższą ceną:
43 799,69 PLN

Oferta z najwyższą ceną:
43 799,69 PLN
Download