KPT

advertisement
Znak sprawy: ITSTW/PS/ZP/1/2017
Załącznik nr 4
...................................................................................
...................................., dnia ........................................... r.
(Nazwa i adres Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
SKŁADANY DO ZADANIA
„Świadczenie usług z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na rzecz przedsiębiorstw typu startup w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia”
Lp.
Nazwisko i imię
Osoby zdolne do realizacji
zamówienia
Kwalifikacje zawodowe
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
1
Rzecznik Patentowy
w sposób czynny wykonywał ten zawód przez okres ……….. lat oraz jest
wpisany na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Polską Izbę
Rzeczników Patentowych pod nr ………………………
Osoby będące w
dyspozycji wykonawcy/
oddane do dyspozycji
przez inny podmiot
własne/oddane do
dyspozycji*
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na rzecz przedsiębiorstw typu startup w ramach realizacji
projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia" oświadczam(my),
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia.
* niepotrzebne skreślić (jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne)
....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards