Załącznik nr 1 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

advertisement
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. [email protected]
Załącznik nr 1
,
r.
miejscowość
data
Nazwa firmy (Wykonawcy):
Adres firmy (Wykonawcy):
Województwo:
NIP:
Regon:
numer telefonu i faksu
wykonawcy wraz z numerem
kierunkowym:
adres e-mail Wykonawcy:
adres strony www. Wykonawcy:
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę węgla dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę:
1 tona węgla ................ zł brutto
(słownie:
złotych
/100)
0,5 tony węgla ................ zł brutto
(słownie:
złotych
/100)
0,25 tony węgla ................ zł brutto
(słownie:
złotych
/100)
Podane ceny obejmują wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. zakup węgla,
załadunek, transport, rozładunek i wniesienie worków z węglem do pomieszczeń wskazanych przez
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę węgla dla
Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
1/2
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
2) Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania
naszej oferty jako najkorzystniejszej, podpisać umowę na proponowanych warunkach,
w terminie oraz w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu
jest/są:
(imię, nazwisko, funkcja reprezentującego)
Osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację zamówienia jest/są:
4)
(imię, nazwisko)
5) Realizację zamówienia zamierzamy wykonać sami / zlecić podwykonawcom*.
*niepotrzebne skreślić
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część usług podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać
w ofercie zakres tych usług (tabela poniżej).
Przy udziale podwykonawców zamierzamy wykonać następujące części zamówienia:
Lp.
Zakres przedmiotu zamówienia jaki
powierzymy podwykonawcom
Nazwa podmiotu
1
2
 należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę węgla dla
Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
2/2
Download