oferta wykonawcy - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

advertisement
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska - Oleśniki od km 0+010 do km 0+385 (0,375
km) w technologii cienkiego dywanika na zimno
.
........................... dn. ....................
(pieczęć wykonawcy)
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw
OFERTA WYKONAWCY
I. W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na
zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice – Wola
Idzikowska - Oleśniki od km 0+010 do km 0+385 (0,375 km) w technologii cienkiego
dywanika na zimno”, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oferujemy wykonanie robót stanowiących
przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem
ryczałtowym:
netto ........................... zł
słownie złotych: ...........................................................................................................................
podatek VAT w wysokości ........ %
co stanowi ...................... zł
słownie złotych: ...........................................................................................................................
Razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto wyniesie ......................... zł
słownie złotych: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców:*
1) ..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….......
(zakres powierzonych prac podwykonawcy)
2) ..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….......
(zakres powierzonych prac podwykonawcy)
1
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska - Oleśniki od km 0+010 do km 0+385 (0,375
km) w technologii cienkiego dywanika na zimno
* niepotrzebne skreślić
III. Oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej
załącznikami i przyjmujemy warunki w niej zawarte, bez zastrzeżeń
- zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty
oraz wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy
- zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
- uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert
- zapoznaliśmy się, ze szczegółowym zakresem robót do wykonania w/w zadania.
IV. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Nazwa wykonawcy/Imię i nazwisko: ....................................................................................
.................................................................................................................................................
tel. ……………….……………..…………...……. fax. ……………………………………
e-mail: …………………………………...
V. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...............
(wskazać formę zgodnie z art. 148 ustawy Pzp)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
2
Download