Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na

advertisement
Warszawa, dnia 24 stycznia 2017 r.
Biuro Administracyjne
Wg rozdzielnika
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Ministerstwo Finansów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dwóch przeglądów stanu
technicznego budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie
o powierzchni użytkowej około 46 tys. m2 oraz garażu podziemnego, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 t.j. z późn. zm.).
I. Szczegółowy przedmiot zamówienia.
1. Podstawowy zakres dwóch przeglądów technicznych obejmuje:
a. wykonanie przeglądu 1-rocznego wiosennego,
b. wykonanie przeglądu 1-rocznego jesiennego.
2. Prace będą wykonywane na terenie Ministerstwa Finansów, w czynnym budynku i garażu
podziemnym, użytkowanym przez pracowników.
3. Budynek w części najwyższej ma 6 kondygnacji nadziemnych, w pozostałej 5 kondygnacji,
w części podziemnej piwnice a pod zewnętrznym parkingiem garaż podziemny.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zawiadomienia właściwego inspektora
nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli będących przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca ponosi koszty wszelkich dokumentów, materiałów i czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia dotyczące jego wykonania
zawiera załączony projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
II. Warunki finansowe / płatności.
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w dwóch częściach, dla każdej kontroli oddzielnie.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
III. Istotne postanowienia umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminach:
 przegląd techniczny 1-roczny wiosenny – w terminie do dnia 31 maja 2017 r.,
 przegląd techniczny 1-roczny jesienny - w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
1
2. Wykonawca wniesie skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto.
IV. Kryteria oceny ofert.
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich
warunków przedstawionych w zapytaniu).
V. Sposób przygotowania oferty.
Oferta musi zawierać:
1) pełną nazwę Wykonawcy;
2) adres siedziby Wykonawcy;
3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty,
4) wymagane dokumenty:
- oświadczenie, że podmiot posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, potwierdzone
przynależnością do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- wypełniony załączony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
VI. Data i miejsce składania ofert.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2017 r.
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: [email protected]
oraz do wiadomości na adres email: [email protected] w terminie wskazanym
powyżej. W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się
z p. Krzysztofem Peczyńskim tel. /22/ 694-53-66, kom. 783 938 784 lub pocztą elektroniczną.
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.
Dyrektor
Biura Administracyjnego
Tomasz Dudziec
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – wzór umowy
2
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz oferty
Oferujemy wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie dwóch przeglądów
stanu technicznego budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12
w Warszawie, zgodnie z wymogami zawartymi w Zaproszeniu.
Nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................
.............................................................................................
Adres (siedziba) wykonawcy:
ul. ........................................................
Kod pocztowy:
_ _-_ _ _
Nr ....................
Miejscowość: ....................................
NIP: .................... REGON: ....................................
TEL: ................... FAX: ..........................................
E-MAIL: ............................................................................
Cena brutto (zgodnie z opisem w
rozdziale I)1:
1. przegląd 1-roczny
wiosenny
……………….... zł
2. przegląd 1-roczny
jesienny
…………………. zł
Cena razem (pkt. 1+2)
Słownie: ………………………………………………….……
Słownie: ……………………………………………………….
……………….… zł
Słownie: ………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia 2:
Warunki płatności1,2:
W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
…………………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
1
2
Zgodnie z rozdziałem II
Dopuszcza się użycie słów: „Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym ”
3
Download